Đề thi thử Quốc gia môn Địa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia môn Địa lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh là đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa do Tổ Địa lý trường Nguyễn Văn Trỗi soạn thảo, ra đề, giúp các bạn có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu, hệ thống củng cố kiến thức môn Địa.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN ĐỊA

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

ĐỀ THI THỬ LẦN 1, KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Địa Lý
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu I (4 điểm)

1. Chứng minh rằng công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn. Nêu một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập.

2. Trình bày những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đồng bằng nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Câu II (6 điểm)

1. Chứng minh rằng cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Giải thích vì sao dân số của nước ta hiện nay tăng vẫn còn nhanh. Nêu các giải pháp cần thực hiện để giải quyết vấn đề dân số ở nước ta hiện nay.

Câu III (4 điểm)

1. Phân tích các điều kiện thuận lợi đối với phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta.

2. Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Kể tên các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu ở nước ta hiện nay.

Câu IV (6 điểm)

Cho bảng số liệu dưới đây:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA

Năm 2005 2007 2009 2010
Sản lượng (nghìn tấn) 3466 4200 4870 5128
Trong đó:
Khai thác 1988 2075 2280 2421
Nuôi trồng 1478 2125 2590 2707
Giá trị sản xuất – Giá trị so sánh năm 1994 (tỉ đồng) 30784 47014 53654 56966

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010. Nhà xuất bản thống kê, 2011)

1. Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

--------Hết----------

(Giám thị không giải thích gì thêm, thí sinh không được sử dụng Atlát)

Đánh giá bài viết
1 580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm