Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Diêu - Bình Định

1
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: Lịch sử
Đề thi 04 trang (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời phát đề)
Câu 1 .
Mục tiêu của phong trào Cần vương là?
A.
Chống triều đình Huế.
B.
Phò vua, cứu nước.
C.
Giải phóng dân tộc.
D.
Chống các thế lực phản động các địa
phương.
Câu 2 :
Điểm khác nhau bản trong mục tiêu phong trào đấu tranh Latinh với châu Phi thế kỉ XX
A.
Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.
B.
Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
C.
Giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập.
D.
Chống sự phân biệt sắc tộc.
Câu 3 :
Điền cụm từ thích hợp vào ch trống trong câu sau đây:
“Nguồn lực chi viện cùng với chiến thắng của quân dân miền Bắc những năm 1965 - 1968 đã góp
phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược …..
của Mỹ - Ngụy”.
A.
Chiến tranh đơn phương.
B.
Chiến tranh đặc biệt.
C.
Việt Nam hóa chiến tranh.
D.
Chiến tranh cục bộ.
Câu 4 :
Kế hoạch mới của thực n Pháp can thiệp M từ sau khi đánh mất quyền chủ động trên chiến
trường chính Bắc Bộ là?
A.
Kế hoạch Nava.
B.
Kế hoạch Rơve.
C.
Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
D.
Kế hoạch Mácsan.
Câu 5 :
Sự thất bại của phong trào u nước, chống Pháp cuối thế kỉ - đầu thế kỉ XX, đặt ra cho lịch sử Việt
Nam vấn đề cấp bách gì?
A.
Phải kêu gọi sự ủng hộ của các lực lượng quốc tế
B.
Phải đoàn kết toàn dân đấu tranh chống đế quốc tay sai
C.
Phải phương pháp đấu tranh đúng đắn, phù hợp
D.
Phải một tổ chức tiên tiến với đường lối đúng đắn lãnh đạo
Câu 6 :
Âm mưu bản của Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” gì?
A.
Tận dụng người Việt Nam mục đích thực dân mới của Mỹ.
B.
Rút quân Mỹ quân Đồng minh của Mỹ về nước.
C.
Đề cao học thuyết Ních-xơn.
D.
“Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
Câu 7 :
Sau khi bị thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Gia Định năm 1859, thực dân Pháp
chuyển sang lối đánh nào?
A.
Chinh phục từng địa phương”
B.
“Chinh phục từng gói nhỏ”
C.
Đánh lâu dài”
D.
Đánh chắc, tiến chắc”
Câu 8 :
Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để
A.
Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B.
Trực tiếp tuyên truyền, giáo dục luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân
dân Việt Nam.
C.
Trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.
D.
Mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.
Câu 9 :
Tổ chức quốc tế nào được thành lập theo thỏa thuận của hội nghị Ianta (2-1945)?
A.
Tổ chức Thương mại thế giới.
B.
Tổ chức Liên hợp quốc.
C.
Hội Quốc liên.
D.
Tổ chức Hòa bình xanh.
Câu 10 :
Sự chuyển hướng đấu tranh được đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương tháng 11/1939
A.
Làm cách mạng ruộng đất lập chính quyền dân chủ cộng hòa.
B.
Xác định mục tiêu trước mắt đánh đổ đế quốc tay sai, giải phóng dân tộc.
C.
Tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất để thực hiện mục tiêu dân tộc, dân chủ.
D.
Giải phóng dân tộc bằng bạo lực cách mạng.
2
Câu 11 :
Trận “Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng lịch sử nào của quân dân miền Bắc?
A.
Đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại của Mỹ miền Bắc.
B.
Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của M miền Bắc.
C.
Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của M miền Bắc.
D.
Đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của Mỹ ra miền Bắc.
Câu 12 :
Xu thế chính trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh”
A.
Xu thế tiếp tục đối đầu, căng thẳng giữa hai cực, hai phe.
B.
Xu thế tăng cường chạy đua trang giữa các cường quốc.
C.
Xu thế chạy đua về kinh tế, tài chính.
D.
Xu thế hòa dịu, đối thoại hợp tác phát triển.
Câu 13 :
Sau khi về nước năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã chọn nơi nào để xây dựng căn cứ địa cách mạng?
A.
Tân Trào Tuyên
Quang.
B.
Thái Nguyên.
C.
Cao Bằng.
D.
Bắc Sơn
Nhai.
Câu 14 :
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoặt động công khai với tên
mới Đảng Lao động Việt Nam nhằm
A.
Đưa cách mạng về từng nước Đông Dương.
B.
Khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
C.
Tiếp tục sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
D.
Đẩy manh tranh thủ sự ủng hộ của các nước XHCN đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt
Nam.
Câu 15 :
Mỹ đã vin vào cớ nào để tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968)?
A.
Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
B.
Sau thất bại của hai đợt tiến công mùa khô.
C.
Trả đũa việc quân giải phóng miền Nam tấn công trại lính Plâyku.
D.
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ.
Câu 16 :
Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách
Ấn Độ?
A.
Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.
B.
Dùng phương pháp thương lượng.
C.
Dùng phương pháp bạo lực.
D.
Dùng phương pháp ôn hòa.
Câu 17 :
Ý nào dưới đây không phải nội dung bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của năm nước
sáng lập ASEAN trong những năm 60-70 của thế kỷ XX?
A.
Thu hút vốn đầu kỹ thuật của bên ngoài.
B.
Tiến hành “mở cửa” nền kinh tế.
C.
Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.
D.
Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.
Câu 18 :
Phần lớn số học viên được Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại các lớp huấn luyện Quảng Châu (Trung
Quốc) đều
A.
Đi học tại trường Đại học Phương Đông Mátxcơva.
B.
mật về nước để truyền luận giải phóng dân tộc tổ chức nhân dân đấu tranh.
C.
mật về nước để xây dựng các sở trong nước.
D.
Tiếp tục hoạt động học Trường Quân sự Hoàng Phố.
Câu 19 :
Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX
A.
Xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.
B.
Nhu cầu đòi hỏi của con người ngày càng tăng cao.
C.
Bùng nổ dân số.
D.
Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
Câu 20 :
Nguyên nhân bản nhất làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân ta từ năm 1858 đến 1918 cuối
cùng đều bị thất bại?
A.
Do thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiến tiến cách mạng.
B.
Do thiếu sự liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân.
C.
Do thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng cách mạng còn non yếu.
D.
Do ý thức hệ phong kiến trở nên lỗi thời, lạc hậu.
Câu 21 :
Thắng lợi nào đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?
A.
Cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 1954.
B.
Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kết.
3
C.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
D.
Thắng lợi trong cuộc Tiến công Chiến lược Đông Xuân 1953 1954 Chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ 1954.
Câu 22 :
Tham dự Hội nghị Ianta (2/1945) nguyên thủ của ba cường quốc nào?
A.
Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.
B.
Liên Xô, Mỹ, Anh.
C.
Nga, Mỹ, Anh.
D.
Anh, Pháp, Mỹ.
Câu 23 :
Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí
Nguyễn Ái Quốc khởi thảo
A.
Thực hiện cách mạng ruộng đất triệt để.
B.
tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để đi tới hội cộng sản”.
C.
Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng n tộc.
D.
Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc phong kiến.
Câu 24 :
Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào?
A.
Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.
B.
Đế quốc Pháp còn mạnh.
C.
Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D.
Giai cấp sản n tộc lãnh đạo.
Câu 25 :
Ý nào sau đây không phải nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị?
A.
Xóa bỏ chế độ lệ nợ.
B.
Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân
C.
Cử những học sinh giỏi đi du học phương
Tây
D.
Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ
mới
Câu 26 :
Hiệp ước Pháp đã với triều Nguyễn để chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì
A.
Hiệp ước Giáp Tuất.
B.
Hiệp ước Canh Tuất.
C.
Hiệp ước Nhâm Tuất.
D.
Hiệp ước Đinh Tuất.
Câu 27 :
Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh giữa Liên Mỹ sau Chiến tranh thế giới
thứ hai
A.
Sự phân chia phạm vi đóng quân phạm vi ảnh hưởng giữa Liên Mỹ tại Hội nghị Ianta
(2/1945).
B.
Sự ra đời của “học thuyết Truman”, mở đầu cho Chiến tranh lạnh (3/1947).
C.
Liên các nước Đông Âu thành lập Khối Hiệp uiwcs Vácsava (5/1955).
D.
Mỹ các nước đồng minh thành lập khối quân sự NATO (4/1949).
Câu 28 :
Tinh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ
được thể hiện qua khẩu hiệu nào?
A.
Không quý hơn độc lập t do.
B.
Thóc không thiếu một n, người không thiếu
một người.
C.
Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm
đang”.
D.
Nhằm thẳng quân thù mà bắn.
Câu 29 :
Bước vào Đông Xuân 1953 -1954, âm mưu của Pháp Mỹ
A.
Giành một thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
B.
Giành thắng lợi để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
C.
Giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ.
D.
Giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
Câu 30 :
Với chiến thắng nào quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ?
A.
Điện Biên Phủ năm 1954.
B.
Việt Bắc thu đông năm 1947.
C.
Biên giới thu đông năm 1950.
D.
Đông Xuân 1953 1954.
Câu 31 :
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) quyết định đổi tên Đảng
A.
Đảng Cộng sản Việt Nam.
B.
Đảng Cộng sản Đông Dương.
C.
Đảng Lao động Việt Nam.
D.
Đảng Dân chủ Việt Nam.
Câu 32 :
Điểm giống nhau giữa cách mạng n chủ sản(1905-1907) cách mạng tháng Hai 1917 Nga
A.
Đánh đổ chế độ phong kiến, xóa bỏ tàn tích phong kiến
B.
Đánh bại chế độ Nga Hoàng, đưa nước Nga tiến lên ch mạng tháng Mười
C.
Đánh đổ chế độ phong kiến sản
D.
Đánh đổ chế độ Nga Hoàng
Câu 33 :
Đâu không phải ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga 1917?
A.
Làm thay đổi cục diện thế giới.
B.
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất
nước.
C.
Đưa tới sự ra đời của nhà nước sản đầu tiên trên thế giới.
D.
Mở ra kỉ nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn nh hình đất nước Nga.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Diêu - Bình Định, với 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, thời gian làm bài 50 phút. Mời bạn đọc tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Diêu - Bình Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lí 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 862
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm