Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018
Tổ hợp Khoa học tự nhiên
Môn : Sinh Học
Thời gian làm i: 50 phút;(40 câu trắc nghiệm)
đ thi 345
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... S báo danh: .............................
Câu 81: Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ?
A. Do cạnh tranh hợp tác giữa các loài trong quần
B. Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người
C. Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu
D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần
u 82: Trong cấu trúc nhiễm sắc th của sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN
chứa khong 146 cặp nucôtit qun quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi
A. sợi nhiễm sắc. B. crômatit. C. sợi cơ bản. D. nuclêôxôm.
Câu 83: Theo quy luật phân li độc lập, nếu F1 có (n) cặp gen dị hợp tử thì F2 số loại kiểu gen .
A. 3
n+1
. B. 2
n
. C. 3
n
. D. 4
n
.
Câu 84: Một loài cây hoa đơn tính khác gốc, cây đực kiểu gen XY, cây cái kiểu gen XX. Qua thụ
phấn, một hạt phấn đã nảy mầm xảy ra thụ tinh kép. Kiểu gen của tế bào phôi nội nhũ sẽ như thế
nào?
A. Phôi XX nội nhũ XXX hoặc phôi XY nội nhũ XXY.
B. Phôi XY nội nhũ XYY hoặc phôi XXY nội nhũ XXY.
C. Phôi XX nội nhũ XXY hoặc phôi XY nội nhũ XXY.
D. Phôi XX nội nhũ XX hoặc phôi XY nội nhũ XY.
Câu 85: Thực vật cạn, nước hấp thụ ch yếu qua:
A. Chóp rễ. B. Toàn bộ thể. C. Khí khổng. D. Lông hút của rễ.
Câu 86: Nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa
A. di nhập gen B. đột biến. C. các yếu tố ngẫu nhiên. D. chọn lọc t nhiên.
Câu 87: Đa số các loài côn trùng hình thức hấp ngoài nào?
A. hấp bằng hệ thống ống khí. B. hấp bằng mang.
C. hấp qua bề mặt cơ thể. D. hấp bằng phổi.
Câu 88: Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không lợi không bị hại quan hệ
A. cộng sinh. B. hội sinh. C. hợp tác. D. ức chế cảm nhiễm.
Câu 89: H dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?
A. nút xoang nhĩ his Hai tâm nhĩ Nút nhĩ thất Mạng Puôckin, làm các tâm nhĩ, m thất
co.
B. nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ Mạng Puôckin his, làm các tâm nhĩ, tâm
thất co.
C. Nút nhĩ thất Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ his Mạng Puôckin, làm các tâm nhĩ, tâm thất
co.
D. nút xoang nhĩ Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ his Mạng Puôckin, làm các tâm nhĩ, tâm
thất co.
Câu 90: Sau đây sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Chú thích nào sau đây đúng về đồ trên ?
A. (1).
4
NH
; (2). N
2
; (3).
3
No
; (4). Chất hữu cơ.
B. (1).
4
NH
; (2).
3
No
; (3). N
2
; (4). Chất hữu cơ.
C. (1).
3
No
; (2). N
2
; (3).
4
NH
; (4). Chất hữu cơ.
D. (1).
3
No
; (2).
4
NH
; (3). N
2
; (4). Chất hữu cơ.
Câu 91: ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmon:
A. Ơstrôgen B. Ecđixơn Juvenin
C. Tirôxin D. Hoocmon sinh trưởng
Câu 92: Kiểu phân bố ngẫu nhiên ý nghĩa sinh thái là:
A. giảm cạnh tranh giữa các thể cùng loài. B. hỗ trợ cùng loài giảm cạnh tranh cùng loài.
C. tận dụng nguồn sống tiềm tàng từ môi trường. D. phát huy hiệu quả hỗ trợ cùng loài.
Câu 93: một loài động vật, lai con cái lông đen với đực lông trắng thu được F
1
100% con lông đen.
Cho F
1
giao phối ngẫu nhiên với nhau, F
2
thu được 9 lông đen: 6 lông vàng: 1 lông trắng. Trong đó, lông
trắng chỉ có con đực. Các con lông đen F
2
giao phối với nhau thì tỉ lệ lông vàng thu được F
3
bao
nhiêu? A. 1/8 B. 15/72 C. 3/7 D. 21/45
Câu 94: Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc
thể (di truyền ngoài nhân)?
A. Lai thuận nghịch. B. Lai tế bào. C. Lai phân tích. D. Lai cận huyết.
Câu 95: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp :
A. Liên kết gen. B. Tương tác gen C. Phân li độc lập D. Hoán vị gen
Câu 96: Khi nói về chuỗi thức ăn lưới thức ăn trong quần sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong một quần sinh vật mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.
B. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ dộ thấp đến độ cao.
C. Quần sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần càng phức tạp.
D. Trong tất cả các quần sinh vật trên cạn, chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.
Câu 97: Dưới đây hình ảnh tả chế chung của các kiểu hướng động. Hãy cho biết 1, 2, 3, 4 liên
quan đến sự biến đổi của hoocmôn o nồng độ biến đổi như thế nào?
A. hoocmôn auxin. 1 cao ; 2 thấp ; 3 thấp ; 4 cao
B. hoocmôn auxin. 1 thấp ; 2 cao ; 3 thấp ; 4 cao
C. hoocmôn auxin. 1 cao ; 2 thấp ; 3 cao ; 4 thấp
D. hoocmôn auxin. 1 thấp ; 2 cao ; 3 cao ; 4 thấp
Câu 98: người, bệnh nào sau đây do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định?
A. Ung thư máu. B. Bạch tạng. C. Phêninkêto niệu. D. Máu khó đông.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 99: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, sát phát sinh
A. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh. B. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.
C. kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh. D. kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh.
Câu 100: Trong 3 hồ tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số lượng thể của mỗi nhóm tuổi
mỗi quần thể như sau:
Quần thể
Tuổi trước
sinh sản
Tuổi sinh
sản
Tuổi sau
sinh sản
Số 1
150
149
120
Số 2
250
70
20
Số 3
50
120
155
Hãy chọn kết luận đúng.
A. Quần thể số 1 kích thước nhất.
B. Quần thể số 2 kích thước đang tăng lên.
C. Quần thể số 3 được khai thác mức độ phù hợp.
D. Quần thể số 3 đang sự tăng trưởng số lượng cá.
Câu 101: Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu của quá trình tiến hóa
A. đột biến gen B. biến dị thể
C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D. đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Câu 102: Nếu ch thước của quần thể đạt giá tr tối đa thì quần thể sẽ điều chỉnh số lượng. xét c diễn
biến sau đây:
(1) Các thể trong quần thể phát tán sang các quần thể khác.
(2) Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng.
(3) Tỉ lệ thể nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ thể nhóm tuổi đang sinh sản giảm.
(4) Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ l tử vong của quần thể.
bao nhiêu kết luận đúng ?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 103: Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên cấu trúc di truyền
các thế hệ như sau:
Nhận xét nào sau đây đúng về tác động của chọn lọc t nhiên đối với quần thể này?
A. Các thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các kiểu gen đồng hợp giữ lại những kiểu gen dị hợp.
C. Các thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc t nhiên loại bỏ dần.
D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn.
Câu 104: Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây về hệ sinh thái nông nghiệp không đúng?
(1) Hệ sinh thái nông nghiệp thường khả năng tự điều chỉnh thấp lưới thức ăn kém đa dạng.
(2) Để duy trì nh ổn định của hệ sinh thái nông nghiệp, con người cần bón thêm phân, tưới nước
diệt cỏ dại.
(3) Hệ sinh thái nông nghiệp một hệ sinh thái mở năng suất sinh học cao.
(4) Hệ sinh thái nông nghiệp tồn tại hoàn toàn dựa vào s cung cấp vật chất năng lượng từ con
người.
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 105: một quần thể thực vật ngẫu phối, alen đột biến a làm cây bị chết từ giai đoạn còn hai mầm;
alen trội A quy định kiểu hình bình thường. một locut gen khác alen B quy định hoa màu đỏ trội
hoàn toàn so với alen b quy định hoa màu trắng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST thường phân ly độc
lập với nhau. một thế hệ (quần thể F1), người ta nhận thấy 4% số cây bị chết từ giai đoạn hai mầm,
48,96% số cây sống cho hoa màu đỏ, 47,04% số cây sống cho hoa màu trắng. Biết quần thể trạng

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, với bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 40 câu, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm