Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 1)

THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI
Đ
THI TH THPT QU
C GIA NĂM 2018 L
N 1
Môn: Sinh hc
Thi gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào:
A. Sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá
B. Có hiện tượng hô hấp sáng hay không có hiện tượng này.
C. Sự khác nhau ở các phản ứng sáng.
D. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Câu 2: Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay khi ngón tay bất ngờ chạm phải vật
nhọn?
A. Là phản xạ có tính di truyền B. Là phản xạ bẩm sinh.
C. Là phản xạ không điều kiện D. Là phản xạ có điều kiện.
Câu 3: Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do:
A. Các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, làm mất ổn định thành phần chất nguyên sinh của tế bào
lông hút.
B. Nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào, cây không hút được nước.
C. Thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lý hóa của keo đất.
D. m cho cây nóng và héo lá.
Câu 4: Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu oxi và máu giàu cacbônic ở tim là:
A. Cá xương, chim, thú B. Lưỡng cư, thú.
C. Bò sát (Trừ cá sấu), chim, thú D. Lưỡng cư, bò sát, chim.
Câu 5: Trong tự nhiên, có tối đa bao nhiêu bộ ba không chứa Uraxin?
A. 27 B. 8 C. 16 D. 36.
Câu 6: Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AabbDD cho đời con có bao
nhiêu loại kiểu gen?
A. 16 B. 12 C. 9 D. 6.
Câu 7: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,35. Theo lí
thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là:
A. 0,455 B. 0,1225 C. 0,35 D. 0,70.
Câu 8: Điểm nào sau đây khẳng định chắc chắn mã di truyền là mã bộ ba?
A. Do có 4 nucleotit khác nhau tham gia cấu tạo nên mã di truyền.
B. Do có 20 loại axit amin trong mỗi phân tử prôtêin.
C. Bằng thực nghiệm chứng minh mã di truyền là mã bộ ba.
D. Bằng suy luận từ gen quy định tính trạng của cơ thể sinh vật.
Câu 9: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hoá duy nhất tác động có định hướng là
A. Đột biến B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Chọn lọc tự nhiên D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây chứng minh rằng trong tiến hóa thì ARN là tiền thân của axit nuclêic mà
không phải là ADN?
A. ARN chỉ có 1 mạch B. ARN có loại bazơnitơ Uraxin.
C. ARN nhân đôi mà không cần đến enzym D. ARN có khả năng sao mã ngược.
Câu 11: Loài nào sau đây có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?
A. Rái cá trong hồ B. Ếch nhái ven hồ C. Ba ba ven sông. D. Khuẩn lam trong
hồ.
Câu 12: Trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về?
A. Giới động vật B. Giới thực vật
C. Giới nấm D. Giới nhân sơ (vi khuẩn).
Câu 13: Loài thực vật nào không sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên?
A. Mía B. Lúa C. Rau ngót D. Sắn.
Câu 14: Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng?
A. Tăng thêm chất dinh dưỡng cho gà B. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch.
C. Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn D. Hạn chế sự tiết quá nhiều dịch tiêu hóa.
Câu 15: Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở
một số giống cây trồng?
A. Đột biến gen B. Mất đoạn nhỏ C. Chuyển đoạn nhỏ D. Đột biến lệch bội.
Câu 16: Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 306 nm và có số nuclêôtit loại xitôzin chiếm 28% tổng số
nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại ađênin là
A. 432 B. 504 C. 396 D. 648.
Câu 17: Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen
tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu hiện có thể
phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù hợp đó là:
A.
A a a
X X ×X Y
B.
a a A
X X ×X Y
C.
A A a
X X ×X Y
D.
A a A
X X ×X Y
Câu 18: Khi nói về các nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
B. Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu hình và trực tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen của
quần thể.
C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.
D. Di nhập gen luôn làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định.
Câu 19: Khi đánh bắt cá nếu nhiều mẻ lưới chủ yếu chỉ có cá con, cá lớn rất ít hoặc không có thì nên
A. Tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ B. Dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt.
C. Hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái D. Tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định.
Câu 20: Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa APG thành AlPG.
B. Sản phẩm của quang phân li nước là CO2.
C. Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần sự tham gia trực tiếp của NADPH.
D. Trong quang hợp, O2 được tạo ra từ CO2.
Câu 21: Cho các ví dụ về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:
(1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ
xuống dưới 80°C.
(2) Số lượng thỏ và mèo rừng Canađa biến động theo chu kì 9 – 10 năm.
(3) Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều.
(4) Ở đồng rêu phương Bắc, số lượng cáo và chuột lemmut biến động theo chu kì 3 4 năm.
(5) Số lượng ếch nhái ở Miền Bắc giảm mạnh khi có đợt rét đầu mùa đông đến.
(6) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.
Có bao nhiêu ví dụ về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật mà nguyên nhân gây biến động
là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể?
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3.
Câu 22: Khi nói về các biện pháp tránh thai, có bao nhiêu câu đúng?
(1) Dùng thuốc uống ngừa thai làm cho không có trứng chín và rụng.
(2) Có thể dùng biện pháp đình sản (cắt ống dẫn tinh, thắt ống dẫn trứng) cho mọi đối tượng không
muốn có con.
(3) Chỉ nạo phá thai ở các cơ sở y tế có đủ điều kiện an toàn.
(4) Sử dụng bao cao su sẽ ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 23: Cho một số nhận định về khả năng biểu hiện ra kiểu hình của gen lặn như sau:
(1) Gen lặn ở thể đồng hợp
(2) Gen lặn trên nhiễm sắc thể thường ở thể dị hợp.
(3) Gen lặn trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X ở giới dị giao.
(4) Gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X ở giới đồng giao tử thuộc thể dị hợp.
(5) Gen lặn ở thể đơn bội
(6) Gen lặn ở thể dị hợp thuộc thể ba nhiễm.
Trong các nhận định trên số nhận định đúng
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 24: Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính
trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là:
A. 3 : 3 : 1 : 1 B. 14 : 1 : 1 : 4 C. 19 : 19 : 1 : 1 D. 1 : 1 : 1 : 1.
Câu 25: Chiến lược nào sau đây có tác dụng tăng sự đa dạng di truyền nhanh nhất của một quần thể
giao phối đang trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng do độ đa dạng di truyền thấp?
A. Du nhập các cá thể mới cùng loài từ quần thể khác tới.
B. Thiết lập một khu bảo tồn để bảo vệ môi trường sống của quần thể.
C. Kiểm soát quần thể ăn thịt và cạnh tranh với quần thể đang bị nguy hiểm.
D. Bắt tất cả các cá thể còn lại của quần thể cho sinh sản bắt buộc rồi thả ra môi trường tự nhiên.
Câu 26: Cho các hệ sinh thái:
(1) Đồng rêu vùng hàn đới và hoang mạc (2) Một cánh rừng ngập mặn.
(3) Một bể cá cảnh (4) Rừng trên núi đá vôi phong thổ - Ninh Bình.
(5) Rừng cao su và rừng cà phê ở Tây Nguyên (6) Đồng ruộng.
(7) Thành phố.
Những hệ sinh thái nhân tạo gồm:
A. (1), (3), (6), (7) B. (2), (5), (6), (7) C. (3), (5), (6), (7) D. (4), (5), (6), (7).
Câu 27: Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng ?
(1) Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì chuỗi thức ăn càng đơn giản.
(2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định
(3) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau
(4) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 28: Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.
(2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.
(3) Chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất.
(4) Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ phục vụ cho phát triển kinh tế.
(5) Tăng cường dùng phân hóa học trong nông nghiệp vì nhanh có hiệu quả với cây trồng.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 29: Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu
sau đây đúng?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 324
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm