Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 3)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LN 3
Bài thi: Khoa hc T nhiên; Môn: SINH HC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.................................................................................... Số báo danh: .....................................
Câu 81: Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li
A. tập tính. B. trước hợp tử. C. cơ học. D. sau hợp tử.
Câu 82: Trong khoang miệng của người, tinh bột được biến đổi thành đường nhờ enzim
A. lipaza. B. mantaza. C. amilaza. D. lactaza.
Câu 83: Nguyên nhân nào sau đây không dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới qua các đại địa chất?
A. Sự trôi dạt các mảng lục địa.
B. Sự xuất hiện của loài người.
C. Sự biến đổi điều kiện khí hậu.
D. Do động đất, sóng thần, núi lửa phun trào.
Câu 84: Trong quần thể sinh vật các cá thể chủ yếu phân bố
A. đồng đều. B. theo chiều ngang. C. theo nhóm. D. ngẫu nhiên.
Câu 85: Lực nào sau đây không phải là động lực của dòng mạch gỗ?
A. Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa.
B. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau.
C. Lực hút do thoát hơi nước.
D. Áp suất rễ.
Câu 86: sinh vật nhân thực, vật chất mang thông tin di truyền ở cấp độ phân tử quy định các tính
trạng của cơ thể là
A. ADN. B. Nhiễm sắc thể. C. Prôtêin. D. ARN.
Câu 87: Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng
A. 0,4 giây. B. 0,3 giây. C. 0,8 giây. D. 0,1 giây.
Câu 88: Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ nào sau đây chỉ một bên có lợi?
A. Hợp tác. B. Cộng sinh. C. Cạnh tranh. D. Hội sinh.
Câu 89: Một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường 5 alen. Trong
quần thể, số kiểu gen đồng hợp về gen A là
A. 15. B. 5. C. 10. D. 20.
u 90: sinh vật nhân thực, axit amin xin được mã a bởi c bộ ba: XUU, XUX, XUG, XUA.
Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?
A. Tính thoái hóa. B. Tính phổ biến. C. Tính liên tục. D. Tính đặc hiệu.
Câu 91: Phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước:
I. Cho P thuần chủng khác nhau về một hoặc hai tính trạng lai với nhau.
II. Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết.
III. Sử dụng toán xác suất thống kê phân tích kết quả lai rồi đưa ra giả thuyết.
IV. Tạo các dòng thuần chủng khác nhau về một hoặc hai tính trạng tương phản.
Thứ tự đúng là:
A. IV → III → II → I. B. I → III → II → IV.
C. IV → I → III → II. D. I → II → III → IV.
Câu 92: Ở thực vật, pha sáng của quang hợp diễn ra tại
A. màng ngoài của lục lạp. B. màng tilacôit.
C. màng trong của lục lạp. D. chất nền lục lạp.
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 93: Khi nói về tháp sinh thái có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Dựa vào tháp sinh thái ta có thể dự đoán hướng phát triển của quần xã trong tương lai.
II. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
III. Tháp sinh thái mô tả mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.
IV. Tháp năng lượng là dạng hoàn thiện nhất luôn có đáy lớn đỉnh bé.
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 94: Sự kết hợp giữa giao tử (n) và giao tử (n + 1) trong thụ tinh sẽ tạo ra thể đột biến
A. tam bội. B. tam nhiễm. C. tứ nhiễm. D. một nhiễm.
Câu 95: Kết quả phép lai thuận, nghịch giống nhau trong quy luật di truyền
A. liên kết với giới tính. B. hoán vị gen.
C. di truyền ngoài nhân. D. phân li độc lập.
Câu 96: Khi làm thí nghiệm chứng minh sự hô hấp ở hạt, người ta thiết kế thiết thí nghiệm như hình
vẽ sau:
Theo em giọt nước màu trong thí nghiệm di chuyển về hướng nào? Vì sao?
A. Di chuyển về bên trái vì quá trình hô hấp hút O
2
.
B. Di chuyển về bên phải vì quá trình hô hấp thải ra CO
2
.
C. Di chuyển về bên phải vì quá trình hô hấp thải ra O
2
.
D. Không di chuyển vì lượng CO
2
thải ra tương đương lượng O
2
hút vào.
Câu 97: người, ruột thừa thể y nguy hiểm khi bị viêm nhiễm nhưng vẫn tồn tại. Giải thích
nào sau đây hợp lí nhất?
A. Do ruột thừa có vai trò tiêu hóa xenlulôzơ.
B. Do ruột thừa không gây chết đối với người.
C. Do được di truyền từ loài tổ tiên.
D. Do chưa đủ thời gian để chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn.
Câu 98: Khi nói về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo và tất cả các loài vi khuẩn.
B. Nấm hoại sinh là một trong số các nhóm sinh vật có khả năng phân giải chất hữu cơ thành các
chất vô cơ.
C. Tất cả sinh vật kí sinh và nấm đều được coi là sinh vật phân giải.
D. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.
Câu 99: Những nguyên nhân nào sau làm huyết áp giảm dần trong hệ mạch?
I. Do lực ma sát của máu với thành mạch.
II. Do lực ma sát giữa các phân tử máu với nhau.
III. Do sự co bóp của tim ngày càng giảm.
IV. Do độ dày của thành mạch giảm dần từ động mạch đến mao mạch.
Số đáp án đúng là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 100: Những đặc điểm nào sau đây của thể song nhị bội?
I. Có sự kết hợp bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau.
II. Thường bất thụ.
III. Thường gặp ở cả động, thực vật.
IV. Được hình thành nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A. 1. B. 3. C. 4 D. 2.
Câu 101: Trong quang hợp nếu pha sáng bị ngừng trệ thì sản phẩm nào trong pha tối sẽ tăng?
A. Ribulôzơ - 1,5 - điP. B. AlPG.
C. APG. D. Tinh bột.
Câu 102: Khi nói về hô hấp của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các loài động vật sống dưới nước đều hô hấp bằng mang.
B. ng khí của côn trùng không có mao mạch bao quanh,ng khí của chim có mao mch bao quanh.
C. Quá trình trao đổi khí của tất cả các động vật trên cạn diễn ra ở phế nang.
D. Ở mang của cá, dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước chảy
bên ngoài mao mạch.
Câu 103: Cho P:
A a A
B b B
X X X Y
. Biết không xảy ra đột biến. Số loại kiểu gen tối đa tạo ra ở F
1
A. 8. B. 7. C. 9. D. 4.
Câu 104: Quan sát tế bào sinh dưỡng đang phân chia thấy các nhiễm sắc th kép xếp thành một
hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào hàm lượng ADN lúc y đo được 6 × 10
9
pg.
Hàm lượng ADN của tế bào lưỡng bội của loài là
A. 1,5 × 10
9
pg. B. 6 × 10
9
pg. C. 3 × 10
9
pg. D. 12 × 10
9
pg.
u 105: Khi i v s phân b th trong không gian ca quần , phát biu o sau đây không
đúng?
I. Trong hệ sinh thái rng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gp thực vật
mà không gặp ở động vật.
II. Sự phân b th trong tự nhiên xu hướng làm gim bớt mức độ cạnh tranh giữa các
loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trưng.
III. Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi.
IV. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 106: chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B
quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cho y chua tứ bội kiểu
gen AAAaBBbb tự thụ phấn thu được F
1
. Cho các y thân cao, quả đỏ F
1
tự thụ phấn, xác suất
thu được đời con có kiểu hình 100% thân cao, quả đỏ là
A.
.
36
3
B.
C.
.
36
35
D.
.
36
9
Câu 107: tằm, những con đực cho năng suất tơ cao hơn con cái. Alen A quy định trứng màu sáng
trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng màu sẫm nằm trên nhiễm sắc thể X không alen
tương ứng trên Y. Phép lai nào sau đây giúp lựa chọn tằm đực, tằm cái từ giai đoạn trứng?
A. X
a
Y × X
A
X
A
. B. X
A
Y × X
a
X
a
. C. X
a
Y × X
A
X
a
. D. X
A
Y × X
A
X
a
.
Câu 108: đồ dưới đây minh họa ới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B,
C, D, E, G, H. Có bao nhiêu kết luận sau đúng?
I. Có 3 loài thuộc bậc bậc dinh dưỡng cấp 4.
II. Loài C tham gia vào 5 chuỗi thức ăn khác nhau.
III. Có 8 chuỗi thức ăn mở đầu bằng loài A và kết thúc bằng loài H.
IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắt xích.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 3), nội dung tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả môn Sinh học. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm