Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Trang 1/4 - Mã đề thi 002
SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 04 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ........................................................................................Số báo danh: ..............................
Câu 81: Trong dung dịch mạch rây có chứa 10 đến 20% hàm lượng chất nào sau đây?
A. Tinh bột. B. Prôtêin. C. Sacarôzơ. D. ATP.
Câu 82: Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng các cá thể của quần thể này không giao phối với các
thể của quần thể kia vì sinh sản ở hai mùa khác nhau. Đây là dạng cách li nào?
A. Cách li tập tính. B. Cách li thời gian. C. Cách li cơ học. D. Cách li sau hợp tử.
Câu 83: Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?
A. Thủy tức. B. Tôm. C. Thú. D. Giun.
Câu 84: Thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen?
A. Tạo cừu Đôly. B. Tạo giống dâu tằm tam bội.
C. Tạo giống dưa hấu tam bội. D. Tạo giống lúa gạo vàng.
Câu 85: Cây hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây?
A. CaCl
2
. B. CaSO
4
. C. Ca(OH)
2
. D. Ca
2+
.
Câu 86: Xét chuỗi thức ăn: Cỏ Sâu nhái Rắn. Loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3?
A. Nhái. B. Cỏ. C. Rắn. D. Sâu.
Câu 87: Xét mt gen có 2 alen là A a. Mt quần th đang cân bng di truyn có tn s A = 0,6 thì kiu gen AA chiếm t l
A. 0,16. B. 0,25. C. 0,48. D. 0,36.
Câu 88: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thú xuất hiện ở đại nào sau đây?
A. Trung sinh. B. Cổ sinh. C. Nguyên sinh. D. Tân sinh.
Câu 89: Động vật nào sau đây có tiêu hóa nội bào?
A. Châu chấu. B. Giun đất. C. Rắn. D. Trùng giày.
Câu 90: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?
A. Độ ẩm. B. Dịch bệnh. C. Ánh sáng. D. Nhiệt độ.
Câu 91: Biết alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1?
A. Aa × aa. B. Aa × Aa. C. aa × aa. D. Aa × AA.
Câu 92: Nuclêôtit là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?
A. Gen. B. chuỗi polipeptit. C. enzim ADN polimeraza. D. enzim ARN polimeraza.
Câu 93: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp không xảy ra đột
biến. Cho cây thân cao lai với cây thân thấp, thu được đời F
1
hai loại kiểu hình là cây thân cao và cây thân thấp.
Cho tất cả các cây thân cao ở đời F
1
tự thụ phấn, thu được F
2
hai loại kiểu hình cây thân cao và cây thân thấp.
Lấy 3 cây thân cao ở đời F
2
, theo lí thuyết, xác suất để trong 3 cây này có 2 cây thuần chủng là
A. 1/9. B. 4/9. C. 1/3. D. 2/9.
Câu 94: Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở người, tiêu hóa cơ học chỉ diễn ra ở miệng và dạ dày.
B. Tất cả các động vật có ống tiêu hóa đều có tiêu hóa nội bào.
C. Tiêu hóa cơ học có ở tất cả các loài động vật có cơ quan tiêu hóa.
D. Tất cả các động vật có túi tiêu hóa đều có tiêu hóa ngoại bào kết hợp tiêu hóa nội bào.
Câu 95: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các nhân tố tiến hóa đều làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
B. Cá thể là đơn vị tiến hóa để hình thành loài mới.
C. Quá trình hình thành loài mới không nhất thiết phải có tác động của các nhân tố tiến hóa.
D. Quần thể sẽ không tiến hóa nếu không đạt trạng thái cân bằng di truyền.
Câu 96: Một gen có số nuclêôtit loại A = 30%. Tỉ lệ
XG
TA
của gen bằng bao nhiêu?
A. 1/2. B. 3/2. C. 2/3. D. 1/3.
Câu 97: Mối quan hệ nào sau đây làm cho một loài có hại còn một loài không có hại cũng không có lợi?
A. Vật ăn thịt và con mồi. B. Kí sinh. C. Ức chế - cảm nhiễm. D. Hội sinh.
Câu 98: 4 quần thể thỏ sống 4 môi trường khu phân bố ổn định; không có dinhập cư. Diện tích môi
trường phân bố và mật độ của 4 quần thể như sau:
Qun th
A
B
C
D
Diện tích môi trường (ha)
112
322
213
276
Mt đ (cá thể/ha)
324
187
233
181
Sắp xếp kích thước quần thể theo thứ tự tăng dần là
A. A -> B -> C -> D. B. B -> D -> A -> C. C. A -> C -> D -> B. D. B -> C -> D -> A.
Trang 2/4 - Mã đề thi 002
Câu 99: chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quvàng, cây tứ bội giảm phân
chỉ sinh ra loại giao tử lưỡng bội khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây sẽ cho đời
contỉ lệ kiểu hình: 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng?
A. AAaa × aaaa. B. Aaaa × aa. C. AAAa × aaaa. D. AAaa × Aaaa.
Câu 100: Khi nói về hô hấp của thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chỉ xảy ra trong môi trường không có O
2
. B. Chỉ xảy ra vào ban đêm.
C. Luôn phân giải các chất hữu cơ. D. Luôn giải phóng ATP.
Câu 101: Khi nói về hệ tuần hoàn và cân bằng nội môi, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tăng nhịp tim sẽ làm tăng huyết áp.
II. Tâm nhĩ co sẽ đẩy máu vào động mạch.
III. Thường xuyên ăn thức ăn nhiều muối thì huyết áp giảm.
IV. Những loài có kích thước cơ thể càng bé thì có nhịp tim càng chậm.
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 102: Ở một li thc vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có u đỏ. Nếu trong kiểu gen ch A
hoặc ch B thì hoa có màung. Nếu kng có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cp gen Aa Bb nằm tn 2 cp
nhim sc thể khác nhau. Cho cây dị hợp v 2 cặp gen nói tn t th phấn, đời con, loại kiu hình hoa trắng chiếm t l
A. 75%. B. 6,25%. C. 56,25%. D. 37,5%
Câu 103: Giả sử ở loài A, kích thước tối thiểu của quần thể là 25 cá thể. Theo thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau
đây đúng?
I. Một quần thể của loài này có 90 cá thể nhưng do tác động của lũ lụt dẫn tới 70 cá thể bị chết, chỉ còn lại 20 cá
thể. Một thời gian sau, số lượng cá thể sẽ giảm dần và quần thể sẽ bị diệt vong.
II. Một quần thể của loài này chỉ có 20 cá thể. Nếu được cung cấp đủ các điều kiện sống thì tỉ lệ sinh sản tăng, tỉ
lệ tử vong giảm, quần thể sẽ tăng trưởng.
III. Một quần thể của loài này 50 thể. Nếu môi trường dồi dào nguồn sống thì tỉ lệ sinh sản tăng, tỉ lệ tử
vong giảm và quần thể sẽ tăng kích thước cho đến khi cân bằng với sức chứa của môi trường.
IV. Một quần thể của loài này có 100 cá thể. Nếu môi trường sống của quần thể bị thu hẹp thì có thể sẽ làm tăng
kích thước của quần thể.
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 104: Xét 5 loài thực vật: Mía, dứa, cao lương, xương rồng, rau dền. Khi nói về quang hợp của các loài thực
vật này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 3 loài cố định CO
2
theo chu trình C
4
.
II. Có 1 loài thích nghi với điều kiện khí hậu ôn đới.
III. Vào ban đêm, có 2 loài xảy ra cố định CO
2
theo chu trình C4.
IV. Có 3 loài có phương thức quang hợp thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 105: Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
II. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
III. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể.
IV. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể.
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 106: Khi nói về diễn thế sinh thái trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình diễn thế nguyên sinh luôn dẫn tới làm thay đổi số lượng chuỗi thức ăn của quần xã.
II. Trong một quần xã đỉnh cực, tổng sinh khối của sinh vật sản xuất luôn lớnn tổng sinh khối của sinh vật tu thụ.
III.Trong quá trình diễn thế, các nhân tố sinh thái của môi trường thường bị thay đổi.
IV. Nếu loài ưu thế bị tiêu diệt thì thường sẽ dẫn tới diễn thế sinh thái.
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 107: Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; kiểu gen Aa quy định hoa vàng; kiểu gen aa quy định
hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể thành phần kiểu gen: 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. Theo thuyết,
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu nh hoa đỏ
và kiểu hình hoa trắng sẽ tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng sẽ giảm dần.
II. Nếu trong quá trình sinh sản, ht phn của các cây hoa vàng không có kh năng th tinh thì tần s alen A s tăng dần.
III. Nếu ở F
2
, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,5AA : 0,5Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa đỏ thì tần số
alen a sẽ tăng lên.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 108: Một lưới thức gồm 9 loài được tả như hình bên.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn.
II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.
III. Loài H tham gia vào 6 chuỗi thức ăn.
IV. Nếu tăng sinh khối của loài A thì tổng sinh khối của cả hệ sinh
thái sẽ tăng lên.
A
B
I
C
K
D
M
H
E
Trang 3/4 - Mã đề thi 002
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 109: Cho biết trong quá trình giảm phân của thđực 6% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen
Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường.
Trong quá trình giảm phân của thể cái 10% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li
trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra nh thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. đời con của phép
lai ♂AaBb × ♀AaBb, hợp tử đột biến dạng thể một kép chiếm tỉ lệ
A. 26%. B. 0,3%. C. 0,15%. D. 0,72%.
Câu 110: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy
định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp,
hoa đỏ (P), thu được F
1
4 kiểu hình, trong đó kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ chiếm 30%. Biết không xảy ra đột
biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của P là:
ab
aB
×
aB
Ab
.
II. F
1
có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%.
III. F
1
có 3 kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F
1
. Xác suất thu được cây thuần chủng là 4/9.
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 111: Phả hệ dưới đây tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết
không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có thể xác định được kiểu gen của 10 người.
II. Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng bị cả hai bệnh là 1/36.
III. Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh là 7/18.
IV. Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là gái và không bị bệnh là 25/72.
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 112: Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Một mã di truyền luôn mã hoá cho một loại axit amin.
II. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.
III. Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin.
IV. Ở trong một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước bé nhất.
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 113: một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp;
alen B quy định hoa đỏ trội hn tn so với alen b quy định hoa trắng,c gen phân li độc lập không xảy ra đột biến.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ.
II. Cho 2 cây thân cao, hoa đgiao phấn với nhau, thu được F
1
. Nếu F
1
có 6 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình.
III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, thu được F
1
. Nếu F
1
có thân thấp, hoa trắng
thì chứng tỏ có 6 loại kiểu gen.
IV. c y tn cao, hoa đỏ giao phấn ngu nhiên thì đời con có ti đa 9 loi kiểu gen tối thiểu có 2 loại kiểu hình.
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 114: Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli có phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N
15
sang môi trường chỉ có
N
14
. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo được các phân tử ADN con trong đó 90
phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N
14
. Sau đó chuyển tất cả các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N
15
cho
chúng phân đôi 4 lần nữa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.
II. Tổng số phân tử ADN được tạo ra là 1280.
III. Số phân tử ADN có chứa N
14
sau khi kết thúc quá trình trên là 210.
IV. Số phân tử ADN chỉ chứa N
15
sau khi kết thúc quá trình trên là 1710.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 115: Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g
là các điểm trên nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
?
1
2
5
3
4
6
7
8
9
14
15
10
11
12
16
17
13
Quy ước:
Không bị bệnh
Bị bệnh thứ nhất
Bị bệnh thứ hai
Bị cả hai bệnh
a
Gen II
Gen III
Gen IV
Gen V
Gen I
b
c
d
e
g

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 học tốt hơn môn Sinh học, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả cao trong học tập.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 632
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm