Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2)

1
S GIÁO DC & ĐÀO TO QUNG TR
TRƯNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI TH THPTQG LN 2 NĂM 2018
Môn thi: SINH HC
Thi gian làm bài: 50 phút; (40 câu trc nghim)
thi gm có 05 trang)
Mã đề thi
123
Câu 1: Vi kí hiu p là nhóm phôtphat, cách biu din trình t chui pôlinuclêôtit trên mt mạch đơn của
ADN nào sau đây là đúng?
A. 5’-pApTpTpApXpGp-3’. B. 5’-ApTpTpApXpGp-3’.
C. 5’-pApTpTpApXpG-3’. D. 5’-ApTpTpApXpG-3’.
Câu 2: S tiêu hóa prôtêin bắt đầu t
A. ming. B. d dày. C. rut non. D. rut già.
Câu 3: Cho mt cây có kiu gen Aa t th phn, nếu không đột biến xy ra thì kiu gen ca ni nh
thế h sau là:
A. AA, Aa, aa. B. AAA, aaa, Aa, aa.
C. AAA, aaa, AAa, Aaa. D. AAa, Aaa, AA, Aa, aa.
Câu 4: Mt em hc sinh tiến hành thí nghim phân tích thành phn hóa hc ca dch mch g. Hc sinh
này s không tìm thy cht gì trong dch mch g?
A. Nitơ. B. Đưng. C. Photpho. D.c.
Câu 5: Các nhà nghiên cứu cho chó ăn thức ăn đánh dấu phóng x và theo dõi các phân t thức ăn được
hp th. Loi phân t nào sau đây di chuyển theo con đường khác với các con đường còn li?
A. Cacbohidrat. B. Prôtêin. C. Axit nucleic. D. Cht béo.
Câu 6: Yếu t nào sau đây là lực ch yếu vn chuyển nước và cht hòa tan t r đến lá?
A. S chuyn dch. B. Áp sut r.
C. S thoát hơi nước. D. Lc liên kết gia các phân t nước.
Câu 7: Năng lượng khi đi qua các bậc dinh dưỡng trong mt chui thức ăn sẽ được s dng bao nhiêu ln
ri mi mất đi dưới dng nhit?
A. Ch mt ln. B. Hai hoc ba ln. C. Ti thiu ba ln. D. Nhiu ln lp li.
Câu 8: Hãy ởng tượng bạn đang thưởng thc mt ba ăn các chất dinh dưỡng sau đây. Chất nào
không được tiêu hóa trước khi hp th?
A. Prôtêin. B. Pôlisaccarit. C. Axit nucleic. D. Axit amin.
Câu 9: Trong chu trình sinh địa hóa nitơ, nơi có lượng nitơ dự tr ln nht là
A. sinh vt. B. trong lòng đất. C. khí quyn. D. các hóa thch.
Câu 10: Khi theo dõi điện tâm đ ca mt bnh nhân, thấy các tâm nhĩ co rút bình thường và nhp nhàng,
song qua vài nhịp đập thì tâm thất không co rút. Điều này là do
A. nút nhĩ thất hoạt động bất thường.
B. van bán nguyt hoạt động bất thường.
C. động mch vành hot đng bất thường.
D. nút xoang nhĩ hoạt động bất thường.
Câu 11: Cho các nhn xét sau:
1. sở vt cht ch yếu ca s sng là đi phân t axit nuclêic prôtêin, đây là bằng chng sinh hc
phân t.
2. Cơ quan tương tự phn ánh s tiến hóa phân ly.
3. Cơ quan tương đồng phn ánh s tiến hóa đồng quy.
4. Lp lông mao bao bọc trên cơ thể người là cơ quan thoái hóa.
5. Đảo đại dương có nhiều loài đặc hữu hơn đảo lục địa.
6. Đảo lục địa có thành phần loài tương tự như ở phn lục địa gần đó.
7. Bn cht ca chn lc t nhiên là phân hóa kh năng sống sót ca các cá th trong qun th.
8. Đối vi Dacuyn, chn lc t nhiên tác động lên toàn b qun th ch không tác động lên tng cá th
riêng l.
Có bao nhiêu nhận xét đúng?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
2
Câu 12: Cho các thông tin sau:
1. Pheninketo niệu do đột biến gen hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa tirozin thành axit
amin pheninalanin.
2. Khối u ác tính không có khả năng di chuyển vào máu để đi đến các cơ quan khác.
3. Nhiều bệnh ung thư chưa có thuốc điều trị, người ta thường áp dụng xạ trị, hóa trị để ức chế khối u, các
phương pháp này thường ít gây tác dụng phụ.
4. Ung thư vú là do đột biến gen trội gây ra.
5. Ngày nay, ung thư xảy ra hầu hết do môi trường tác động cũng như thói quen ăn uống của con
người.
Có bao nhiêu thông tin sai:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 13: Cho 4 cp gen A/a, B/b, D/d và E/e, tri lặn hoàn toàn phân li độc lp. Có bao nhiêu phép lai
khác nhau nếu không k đến vai trò ca b m để đời con đồng tính?
A. 265. B. 648. C. 656. D. 686.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây về kĩ thuật ADN tái t hp là không đúng?
A. ADN ng trong kĩ thuật di truyn có th được phân lp t các ngun khác nhau, có th t th sng
hoc tng hp nhân to.
B. ADN tái t hp có th được to ra do kết hp các đon ADN t các tế bào, các cơ th, các loài xa nhau
trong h thng phân loi.
C. hàng trăm loại ADN restrictaza khác nhau, có kh năng nhận biết và ct các phân t ADN các v
trí đc hiu, các enzim này ch được phân lp t động vt bc cao.
D. Các enzim ADN polimeraza, ADNligaza restrictaza đều được s dụng trong thuật ADN tái t
hp.
Câu 15: Khi nghiên cu v ảnh hưởng ca nhit đ lên thi gian sinh trưng ca 3 loài ong mt đ
nước ta, các nhà khoa học đưa ra bảng sau:
Nhit đ (
0
C)
Thi gian phát trin (ngày)
Loài 1
31,4
14,7
7,1
Chết
Biết rng các ô trng các ô chưa lấy đủ s liu. Trong các nhận xét sâu đây, bao nhiêu nhận
xét đúng ?
1. C 3 loài đều chết nếu nhiệt độ lớn hơn 35
0
C.
2. Nhiệt độ càng thp thì thời gian sinh trưởng ca 3 loài càng ngn.
3. Thời gian sinh trưởng cùng nhit đ ca loài 3 luôn ln nht.
4. V mt lí thuyết, ngưỡng nhit phát trin ca loài 1 là: 10,6
0
C.
5. Nếu nhit đ trung bình mùa đông miền Bắc nước ta là t 11
0
C đến 15
0
C thì ít nht mt loài trong 3
loài s đình dục.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 16: Gi s trong quá trình to cừu Đoly: Trong nhân tế bào ca cu có cặp gen quy định màu lông
gồm 2 alen, gen A quy định màu lông trng tri hoàn toàn so vi alen a quy đnh màu lông xám. Trong tế
bào cht ca cừu gen quy định màu mắt 2 alen, gen B quy định mt nâu là tri hoàn toàn sao vi b
quy định mắt đen. Cu cho nhân màu lông trắng (được to ra t cu m màu lông trng và cu b màu
lông xám), mắt màu đen. Cừu cho trng có màu lông xám, mt màu nâu.
Có bao nhiêu nhn xét không đúng?
1. Không xác định được kiu gen ca cu cho nhân.
2. Không xác định được kiu gen ca cu cho trng.
3. Cừu Đoly sinh ra có màu lông trắng.
4. Cừu Đoly sinh ra có màu mắt đen.
5. Cừu Đoly có kiểu gen AaBb.
6. Cu cho trng có kiu gen aabb.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 17: Trong quá trình tiến hoá nhân t làm thay đổi tn s alen ca qun th chm nht là
3
A. đột biến. B. các yếu t ngu nhiên. C. chn lc t nhiên. D. di - nhp gen.
Câu 18: Quan h gia hai loài A và B trong quần xã được biu din bằng sơ đồ sau:
- +
Nếu dấu (+) là loài được li, du (-) là loài b hại thì sơ đồ trên biu din mi quan h
A. c chế cm nhim và vt ch - vt kí sinh. B. cnh tranh và vật ăn thịt - con mi.
B. cng sinh, hp tác và hi sinh. D. vt ch - vt kí sinh và vật ăn thịt - con mi.
Câu 19: Gi s một NST có tâm động v trí khác thường và hàm lượng ADN trong nhân tế bào không
thay đổi. Có bao nhiêu gii thích s thay đổi v trí tâm động là đúng?
1. Do đột biến đảo đoạn NST mà đoạn đảo có tâm động.
2. Do mất đoạn NST xy ra trên mt cánh.
3. Do chuyển đoạn trên mt NST.
4. Do đột biến đảo đoạn NST mà đoạn đảo không chứa tâm động.
5. Do chuyển đoạn gia 2 NST khác nhau trong đó NST trao đổi cho nhau những đoạn không bng nhau.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 20: Trong vườn cây, loài kiến hôi chuyên đưa những con rp cây lên chi non nh vy rp lấy được
nhiu nha cây và thi ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Ngưi ta thưng th kiến đỏ vào sng vì kiến đỏ
đuổi được loài kiến hôi, đồng thời nó cũng tiêu diệt sâu và rp cây. Cho các nhận định sau:
1. Quan h gia rp cây và cây có rp sng là cnh tranh khác loài.
2. Quan h gia rp cây và kiến hôi là quan h hi sinh.
3. Sinh vật ăn thịt đầu bng trong ví d trên là kiến đỏ nếu ta xây dng mt lưi thức ăn.
4. Nếu xây dng mt lưi thức ăn thì sẽ có 3 loài là thức ăn của kiến đỏ.
Nhng nhận định sai là:
A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 4.
Câu 21: Trình t sau đây được ghi trong ngân hàng d liu gen là mt phn ca lôcut mã hoá trong mt
b gen:
5'...AGGAGGTAGXAXXTTTATGGGGAATGXATTAAAXA...3'.
B ba ATG được gch chân là b ba m đầu ca gen locút này. Trình t nào dưới đây thể
mt phn ca mARN được phiên mã tương ứng với locút đó?
A. 5'... AGGAGGUAGXAXXUUUAUGGGGAAUGXAUUAAAXA ...3'.
B. 5'... UXXUXXAUXGUGGAAAUAXXXXUUAXGUAAUUUGU ...3'.
C. 5'... AXAAAUUAXGUAAGGGGUAUUUXXAXGAUGGAGGA ...3'.
D. 5'... UGUUUAAUGXAUUXXXXAUAAAGGUGXUAXXUXXU ...3'.
Câu 22: Có bao nhiêu nhận xét đúng về plasmid?
1. Là vt cht di truyn dng mch vòng kép.
2. Tn ti trong tế bào cht.
3. Mi tế bào vi khun ch có mt plasmid.
4. Plasmid có kh năng nhân đôi độc lp so vi h gen ca tế bào.
5. Thường mang các gen kháng thuc.
6. Gen trên plasmid thường có nhiu alen khác nhau.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 23: th, alen tri A khiến lông màu đốm và alen lặn a làm lông đồng màu. Trong ph h sau
đây đ ph h v màu lông ca th. Hãy tính xác sut đ IV
1
IV
2
sinh 5 con trong đó 3 con đốm
và 2 con đồng màu?
A. 135/512. B. 625/3888. C. 125/3888. D. 15/512.
Câu 24: Khi quan sát v kh năng lọc nước ca mt loài thân mm (Sphaerium corneum), người ta có
bng s liu sau:
Đốm
Đồng màu
I
II
III
IV
1
2
A
B

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm