Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 3)
Câu 1: Khi sóng dừng trên dây AB với tần số dao động 27 Hz thì thấy trên dây 5 nút (kể cả hai
đầu cố định A, B). Bây giờ nếu muốn trên y sóng dừng tất cả 11 nút t tần số dao động của
nguồn là
A. 67,5 Hz. B. 10,8 Hz. C. 135 Hz. D. 76,5 Hz.
Câu 2: Một nguồn điện điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu
điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:
A. E = 12,00 V. B. E = 11,75 V. C. E = 14,50 V. D. E = 12,25 V.
Câu 3: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát
là 1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có
A. vân tối thứ 6. B. vân sáng bậc 5. C. vân sáng bậc 6. D. vân tối thứ 5.
Câu 4: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
B. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.
C. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.
D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1
I
1
= 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 I
2
= 1 A ngược chiều với I
1
. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai
dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:
A. 5,0.10
-6
T. B. 7,5.10
-6
T. C. 5,0.10
-7
T. D. 7,5.10
-7
T.
Câu 6: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ độ tụ D = + 5 đp cách
thấu kính một khoảng 30 cm. ảnh A'B' của AB qua thấu kính là:
A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.
C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.
D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.
Câu 7: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba
thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi r
đ
, r
, r
t
lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam
tia màu tím. Hệ thức đúng
A. r
đ
< r
l
< r
t
. B. r
t
< r
đ
< r
l
. C. r
t
< r
l
< r
đ
. D. r
l
= r
t
= r
đ
.
Câu 8: Một mạch dao động tưởng đang dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t
= 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này giá trị bằng nửa giá tr
cực đại ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là
A.
T
8
B.
T
2
C.
T
6
D.
T
4
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều
u 100 2 cos t V
vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có
Z
C
= R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở
50 3 V
đang tăng t điện áp tức thời trên tụ
giá trị là
A.
50 3 V
B.
50 3
V. C. 50 V. D.
50
V.
Câu 10: Đặt o hai đầu cuộn cấp của máy biến áp tưởng một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng
không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 300 V. Nếu giảm bớt một phần ba số vòng
dây của cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu của nó là :
A. 100 V. B. 220 V. C. 200 V. D. 110 V.
Câu 11: Đặt điện áp u = 220cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một bóng đèn y tóc loại 110V
50W mắc nối tiếp với một t điện điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn ng bình thường.
Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là:
A.
2
B.
3
C.
6
D.
4
Câu 12: Trong t nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước
sóng λ. Khoảng vân trên màn i. Nếu tại điểm M trên n quan sát vân tối thứ ba (tính từ vân sáng
trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S
1
, S
2
đến M có độ lớn bằng
A. 3i. B. 2,5λ. C. 2,5i. D. 3λ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu
thức
e 220 2 cos 100 t
4
V. Giá trị cực đại của suất điện động này là:
A.
B.
110 2 V
C. 110 V. D. 220 V.
Câu 14: Tần số của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức
A.
1
2 LC
B.
1
2 LC
C.
2
LC
D.
1
LC
Câu 15: Tụ điện phẳng không khí điện dung 5 nF. Cường độ điện trường lớn nhất chất điện môi
trong tụ điện có thể chịu được 3.10
5
V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Điện tích lớn nhất có thể
tích được cho tụ là
A. 3. 10
-6
C. B. 4. 10
-6
C. C. 2.10
-6
C. D. 2,5.10
-6
C.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?
A. Sóng dọc là sóng có các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
B. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.
C. Sóng ngang là sóng có các phần tử môi trường chỉ dao động theo phương ngang.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì dao động của sóng.
Câu 17: Một mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm thuần t điện điện dung thay đổi được.
Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu dao động
riêng của mạch dao động 3 µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF t chu dao động riêng của
mạch dao động là
A.
9 s
B.
27 s
C.
1
s
9
D.
1
s
27
Câu 18: Các hạt tải điện của chất khí là
A. các ion âm, electron. B. các ion dương, ion âm và các electron.
C. electron. D. các ion dương, electron.
Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều
0
u U cos 100 t V
3
vào hai đầu một cuộn cảm thuần độ tự
cảm
1
L H
2
. Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm
100 2 V
thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm
là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm :
A.
i 2 3 cos 100 t A
6
B.
i 2 2 cos 100 t A
6
C.
i 2 3 cos 100 t A
6
D.
i 2 2 cos 100 t A
6
Câu 20: Nếu m là khối lượng của vật, k là độ cứng của lò xo thì
m
2
k
có đơn vị là:
A. s (giây). B. N (niutơn) . C. rad/s. D. Hz (hec).
Câu 21: Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hoà
A. có chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ.
B. luôn ngược chiều với véc tơ vận tốc và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ.
C. có chiều luôn hướng ra xa vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ.
D. luôn cùng chiều với véc tơ vận tốc và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ.
Câu 22: Một hệ dao động có tần số riêng f
o
thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực
biến thiên điều hoà với tần số f trong môi trường có lực cản. Khi ổn định, hệ sẽ dao động với tần số
A. f + f
o
. B. f. C. f
0
. D. 0,5(f + f
0
).
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.
B. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.
C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.
D. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 24: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 A cảm ứng từ đo được 31,4.10
-6
T. Đường kính của
dòng điện đó là:
A. 10 cm. B. 20 cm. C. 22 cm. D. 26 cm.
Câu 25: Một sóng truyền trên phương Ox theo phương trình u = 2cos(10t 4x)mm, trong đó u li độ
tại thời điểm t của phần t M có vị trí cân bằng cách gốc O một đoạn x (x tính bằng m; t tính bằng s). Tốc
độ sóng là
A. 2 m/s. B. 4 m/s. C. 2,5 mm/s. D. 2,5 m/s.
Câu 26: Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ :
A. là sóng dọc. B. là sóng ngang.
C. không mang năng lượng. D. không truyền được trong chân không.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu một điện trở R = 100 W. Cường độ dòng
điện hiệu dụng qua điện trở bằng
A. 2 A. B.
2 2 A
. C. 1 A. D.
2 A
Câu 28: Một mạch chọn sóng mạch dao động LC L = 2 mH, C = 8 pF. Lấy π
2
= 10. Mạch trên thu
được sóng vô tuyến có bước sóng nào dưới đây trong môi trường không khí?
A. λ = 120 m. B. λ = 240 m. C. λ = 12 m. D. λ = 24 m.
Câu 29: Khi ánh ng đi t nước (n = 1,33) sang không khí, góc giới hạn để xảy ra phản xạ toàn phần có
giá trị là
A. i
gh
= 48
0
45’. B. i
gh
= 41
0
48’. C. i
gh
= 62
0
44’. D. i
gh
= 38
0
26’.
Câu 30: Thấu kính có độ tụ D = 5 đp, đó là:
A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm. B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm.
C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +5 cm. D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm.
Câu 31: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox theo phương trình x = 6cos10t, trong đó x tính bằng cm, t
tính bằng s. Độ dài quỹ đạo của vật bằng
A. 12 cm. B. 0,6 cm. C. 6 cm. D. 24 cm.
Câu 32: Tại mặt chất lỏng hai nguồn sóng S
1
và S
2
dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương
trình u = acos40πt (a không đổi, t nh bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s.
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S
1
S
2
dao động với biên độ cực đại là
A. 1 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 2 cm.
Câu 33: Trên một sợi y đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của
một bụng sóng với một nút sóng cạnh nhau là 6cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 1,2 m/s biên độ dao
động của bụng sóng 4 cm. Gọi N là vị trí của nút sóng, P Q hai phần t trên dây hai bên N có
vị t cân bằng cách N lần lượt là 15cm 16cm. tại thời điểm t, phần tử P li độ
2 cm
đang hướng
về vi trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời gian Δt thì phần tử Q có li độ 3cm, giá trị của Δt là:
A. 0,05 s. B. 0,01 s. C. 0,15 s. D. 0,02 s.
Câu 34: Đặt điện áp
u U 2 cos t
(U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là
đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u
MB
giữa hai điểm M, B theo thời gian
t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là
A. 122,5 V B. 187,1 V C. 136,6 V D. 193,2 V
Câu 35: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một cuộn dây không thuần cảm
điện trở r = 10π độ tự cảm L. Biết rôto của máy phát một cặp cực, stato của máy phát 20 vòng

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 3), chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 440
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm