Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Đề A) sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2018-2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2018
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn Thi: TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 07/05/2018
(Đề thi gồm có 03 trang)
Họ tên thí sinh: ............................................................ S báo danh: ................................
PHẦN A: NGỮ ÂM (1.0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. played
B. watched
C. worked
D. stopped
2
A. children
B. chair
C. chemistry
D. chat
3 A. good B. blood C. foot D. look
II. Chọn từ trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1.
A .attract
B. decide
C. enjoy
2.
A .provide
B. answer
C. invite
PHẦN B: NGỮ PHÁP TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. My brother (brush) _______________ his teeth twice a day.
2. Don’t make so much noise. I (study) ________________ .
3. Would you mind (turn) ________________ off the lights , please ?
4. John and I (be) ________________pen-pals for nearly three years.
5. My bicycle isn’t here anymore. It (steal)________________.
III. Chọn một t đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1.I hope to speak English as __________________ as my teacher. (good/ well)
2. This football match is ______________ (interested/interesting)
3. The accident happened because he drove________________ (careful/ carelessly)
4. Please forget your problems and _____________ fun ! (take/ have)
5. Please turn ________________ the lights. It's too dark here. (on/ off)
II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D đ hoàn thành mỗi câu sau.
1. Do you mind __________________ me to take these chairs away ?
A. to help B. helping C. helped D. to help
2. Nam doesn’t enjoy looking ______ the children.
A. for B. down C. up D. after
3. She spoke quietly to him____________ nobody else could hear a word.
A. because B. if C. although D. so that
4. Nobody called on the phone, _______________?
A. did he B. didn’t he C. did they D. didn’t they
5. The bed ______________I slept in was very soft.
A. which B. where C. who D. whom
6. Take the number 7 bus and get _____________at Forest Road.
A. up B. down C. outside D. off
7. Listen carefully. I’m going to give you ______________advice
A. a few B. some C. few D. little
8. We didn’t ____________to the station in time to catch the train.
A. get B. reach C. arrive D. make
9. They learned English five years ago , ________________
A. have they B. haven’t they C. did they D. didn’t they
10. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome B. No, thanks C. That’s very kind of you D. Yes, of course
PHẦN C: ĐỌC HIỂU(3.0 điểm)
ĐỀ THI MẪU
ĐỀ A
2
I.Đọc chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành
đoạn văn sau.
countries because lucky for language
Every year, students in many (1) ________ learn English.Some of these students are young
children. Others are teenagers .Many are adults. Some learn at school, others study by themselves. A
few learn English just by hearing the language in films, on television, in the office or among their
friends. But not many are (2) __________ enough to do that. Most people must work hard to learn
another (3) __________.
Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English
(4) ____________ their higher studies, because some of their books are in English at college or
university. Others learn English (5) __________ they want to read newspapers or magazines in
English
II. Chọn một đáp án trong s A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn
sau.
DO ALL VOLCANOES ERUPT?
Some volcanoes are always (1) _____________. They are called active volcanoes. Mount Etna
in Italy is an active (2) _____________. Some volcanoes have not erupted since prehistoric times.
These are (3 _________ extinct volcanoes. Most of the Hawaiian Islands are extinct volcanoes.
These volcanoes no longer have a hot spot under them. They can not erupt anymore. Some volcanoes
have not erupted for a long time, but they could erupt again. These are called dormant volcanoes.
(dormant : temporarily inactive)
Scientists try to figure out when volcanoes will erupt. Studying volcanoes is hard and
dangerous work. Scientists drill into volcanoes. They make maps of the inside of the volcanoes. They
use satellites to study volcanoes (4) _____________ space. Scientists have been able to predict a few
eruptions. But it is not (5) ___________to tell what a volcano might do.
1.
A. erupting B. running C. going D. firing
2. A. mountain B. volcano C. river D. hill
3. A. named B. thought C. called D. said
4.
A. in B. from C. into D. out of
5.
A. easy B. difficult C. able D. good
III. Đọc đoạn văn sau chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi.
The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas Edison moved to
Menlo Park, New Jersy in 1876, where he established an industrial research laboratory. There,
Edison was working on a carbon telephone transmitter to improve the existing Bell telephone system.
In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph while he was trying to
improve a telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm to the needle in the telegraph
repeater; in this way, he was able to reproduce a recording that could be played back. After he made
some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary Had a Little Lamb” into the
machine and played his voice back to a very surprised audience.
1. What is the best title for the passage?
A. Thomas Edison’s many inventions B. Improvements in telephone and telegraph
C. The History of Menlo Park D. An accidental invention
2. In what year did the invention of phnograph occur?
A. 1876 B. 1877 C. 1878 D. the article does not say
3. What was Edison working on when he created the phonograph
A. A telegraph repeater B. A telegraph diaphragm
C. A telephone repeater D. A telephone diaphragm
4. According to the passage, how was the phonograph made?
A. With a telephone needle and a recorder B. From a recording of a telegraph
C. With only a telegraph repeater D. From a combination of telephone & telegraph part
5. According to the passage, how did Edison test his new invention?
A. He made improvements to the machine. B. He used a carbon transmitter.
C. He read a children’s rhyme. D. He produced the audience voice.
PHẦN D: VIẾT (2,0 điểm)
3
I.Viết lại các câu sau bắt đầu bằng t gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
1.He has been studying English for six years.
He started _________________________________________________________.
2. “When did you begin studying English the interviewer asked me
The interviewer asked ___________________________________________________.
3. Unless he phones immediately, he won’t get any information.
If he ___________________________________________________________ .
4. Although Quan felt tired, he stayed up late talking to Nam.
Despite _________________________________________________________
5. It was a hot day so we had lunch outside in the garden.
It was such_________________________________________________________
II. Sử dụng từ trong ngoặc để viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi
so với ban đầu.
1. Would you turn off the fan, please? (MIND)
Would you ___________________________________________________________
2. Nam likes playing basketball in the morning. (INTERESTED)
Nam is________________________________________________________________
3. She is too young to ride a motorbike. (ENOUGH)
She isn’t _______________________________________________________________
4. They didn’t go camping yesterday because it rained heavily. (BECAUSE OF)
Because of ______________________________________________________________
5. You shouldn’t eat too much meat. (BETTER)
You ___________________________________________________________________
.................. HẾT ..................
(Cán bộ coi thi không giải thích thêm)
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Đề A) sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2018-2019 được sưu tầm và đăng tải dưới đây là đề thi mới nhất do Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức nhằm giúp các bạn hệ thống lại kiến thức cũng như chuẩn bị tốt nhất tâm lý trước khi bước vào kì thi vào lớp 10 quan trọng tới đây. Mời các bạn vào tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn có kì thi hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 3.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm