Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 16

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 16
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. slope
B. category
C. leftovers
D. social
2. A. locate
B. situate
C. pagoda
D. landscape
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. millennium
B. congratulate
C. corporation
D. evacuate
4. A. sleepy
B. trophy
C. facial
D. exact
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part
that needs correcting in each of the following questions
5. Aren’t you (A) afraid that they will sack you if you didn’t (B) start coming to (C)
work on time (D)?
6. They explained with (A) him how (B) they should (C) operate the (D) machine
7. The cost of life (A) in London is higher (B) than in most other (C) parts of (D)
Britain
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
8. Laura ______ history for 40 years and is retiring soon
A. teaches
B. is teaching
C. taught
D. has been teaching
9. You ______put the fish in the fridge before it spoils
A. would rather
B. shall
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. may
D. had better
10. You can buy an iron at any _____ shop
A. electric
B. electrician
C. electrical
D. electrifying
11. Tomatoes can be used as ____ a green salad or a cooking vegetable
A. either
B. both
C. neither
D. such
12. Daisy wrote _____ report om the Vietnam war
A. ten-page
B. a ten-page
C. ten pages
D. ten-paged
13. He was holding a tiny bird in the ______ of his hand.
A. thumb
B. hole
C. shin
D. palm
14. Before electricity was discovered, oil lamps _________.
A. had been used
B. has been used
C. has used
D. used
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
15. My digital camera _______ away. I can’t find it.
A. is taken
B. took
C. was taken
D. has been taken
16. He kept his marriage a secret for years, but eventually the truth __________.
A. went out
B. came through
C. turned out
D. came out
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
17. Mike and Jenny are at their first meeting.
- Mike: "Let me introduce myself. I'm Mike." - Jenny: "______. "
A. You are welcome
B. It's my pleasure
C. I'm very pleased
D. Pleased to meet you
18. Two roommates are studying and the room is dark.
- Linda: "Would you mind opening the window?" - Jane: " ______. "
A. I agree with you
B. Yes, you can
C. Not at all
D. Yes, I'd love to
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s)
CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions
19. I had a row with my boss and had to quit the job.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 16 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 16. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 15, Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 13.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm