Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 8 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 8 năm 2017 - 2018 là tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em làm quen với các dạng toán, ôn tập kiến thức nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các vòng tiếp theo của cuộc thi giải toán qua mạng Internet năm học 2017 - 2018.

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC

VÒNG 8 LỚP 4

(Ngày 30/11/2017)

ĐẬP DẾ

Câu 1: Tính: 4375 + 7591 + 643 – 591 = …

A. 13000 B. 12000 C. 11000 D. 10000

Câu 2: 20341 x y = 42537 x 20341. Giá trị của y là …

A. 20341 B. 42537 C. 42573 D. 42357

Câu 3: Tổng hai số là 2173, hiệu hai số là 1059. Số bé là …
A. 1661 B. 575 C. 557 D. 1616

Câu 4: Tủ thứ nhất đựng 4356 quyển sách. Tủ thứ hai đựng được gấp 3 lần so với tủ thứ nhất. Vậy trung bình mỗi tủ đựng được số quyển sách là …

A. 8721 B. 7812 C. 8712 D. 7821

Câu 5: Anh hơn em 5 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của anh và em bằng 21. Tuổi em hiện nay là …

A. 4 tuổi B. 17 tuổi C. 12 tuổi D. 9 tuổi

Câu 6: Tìm số trung bình cộng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số 3; 4; 5.

A. 444 B. 543 C. 435 D. 345

Câu 7: Bác Năm nuôi 16 con bò sữa vừa loại I, vừa loại II. Có 7 con bò loại I, mỗi con cho 4000l sữa một năm. Mỗi con bò loại II cho 3600l sữa một năm. Hỏi trung bình mỗi con bò cho bao nhiêu lít sữa một năm?

A. 3775 lít B. 3755 lít C. 3577 lít D. 3757 lít

Câu 8: Trung bình cộng các số tự nhiên nhỏ hơn 1025 là …

A. 511 B. 514 C. 512 D. 513

Câu 9: Cho ba số có trung bình cộng bằng 26, biết mỗi số bằng 1/3 số liền sau. Vậy số lớn nhất trong ba số đó là …

A. 45 B. 18 C. 54 D. 6

Câu 10: Nếu số có 9 chữ số thì hàng cao nhất là …

A. hàng nghìn B. hàng trăm nghìn

C. hàng trăm triệu D. hàng triệu

Câu 11: Tổng 3 số tự nhiên liên tiếp bằng 978. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:

A. 329 B. 326 C. 327 D. 328

Câu 12: Giữa hai số tự nhiên có 2015 số tự nhiên liên tiếp. Vậy hiệu của hai số đó là:

A. 2016 B. 2013 C. 2014 D. 2015

Câu 13: Số đường thẳng song song với đường EF là …

Đề thi Violympic Toán 4 vòng 8

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

Câu 14: Tổng của 5 số có giá trị trung bình bằng 425 là …

A. 2152 B. 58 C. 2125 D. 85

Câu 15: Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số 11 là …

A. 17 B. 19 C. 13 D. 15

Câu 16: Tổng của 5 số chẵn liên tiếp bằng 2640. Vậy tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất là:

A. 1056 B. 528 C. 1065 D. 582

Câu 17: Tổng của hai số chẵn liên tiếp bằng 2014. Vậy số bé hơn trong 2 số đó là …

A. 1007 B. 1006 C. 1009 D. 1008

Câu 18: Có 2600m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là bao nhiêu bộ quần áo?

Trả lời: Có thể may nhiều nhất … bộ quần áo.

A. 866 B. 867 C. 864 D. 865

Câu 19: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là … cm2.

A. 348 B. 84 C. 320 D. 384

Câu 20: Trung bình cộng các số có 2 chữ số chia hết cho 6 là …

A. 56 B. 55 C. 54 D. 57

Câu 21: Trung bình cộng của các số: 765; 767; 769; 771; 773 là …

A. 769 B. 766 C. 765 D. 767

Câu 22: Có hai thùng đựng tất cả 428l dầu. Nếu chuyển 24l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ nhiều hơn thùng thứ nhất 6l dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

Trả lời: Thùng thứ hai chứa … lít.

A. 235 B. 187 C. 193 D. 241

Câu 23: Tìm x thỏa mãn: x : 7 + 14513 = 98621

Giá trị của x là …

A. 588765 B. 588657 C. 588675 D. 588756

Câu 24: Trung bình cộng của hai số là 238 và biết viết thêm chữ số 4 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là …

A. 348 B. 438 C. 483 D. 384

Câu 25: Trung bình cộng của hai số là 358.Số thứ nhất hơn số thứ hai 246 đơn vị.Số thứ nhất là …

A. 302 B. 481 C. 56 D. 235

Câu 26: Điền số hạng còn thiếu trong dãy sau: 1; 2; 5; 10; 17; 26; …; 50; 65.

A. 36 B. 39 C. 38 D. 37

Câu 27: Tổng của 2 số bằng 1846 và biết nếu xoá chữ số 1 ở hàng cao nhất của số lớn thì ta được số bé. Vậy số bé là …

A. 234 B. 423 C. 243 D. 432

12 CON GIÁP

Câu 1: Tìm số tự nhiên a biết: 125 < a x 6 < 130

Trả lời: Giá trị của a là ………. (21)

Câu 2: Trung bình cộng của hai số là 247. Số lớn là 305. Vậy số bé là ………. (189)

Câu 3: Tích của số nhỏ nhất có 1 chữ số và số chẵn lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là: (0)

Câu 4: Hai kho thóc chứa tất cả 178 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 24 tấn thóc thì số thóc ở hai kho bằng nhau. Hỏi kho B chứa bao nhiêu tấn thóc?

Trả lời: Kho B chứa số thóc là ……… tấn. (65)

Câu 5: Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm của mỗi số đó là 5?

Trả lời: Có … số thỏa mãn đề bài. (2688)

Câu 6: Hai thùng có tất cả 70 lít dầu. Sau khi người ta đổ thêm 5 lít dầu vào thùng I và đổ thêm 10 lít dầu vào thùng II thì lúc đó thùng I nhiều hơn thùng II là 9 lít dầu. Vậy lúc đầu thùng II có…….. lít dầu. (28)

Câu 7: Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay biết tổng số tuổi của hai mẹ con là 47 tuổi.

Trả lời: Tuổi mẹ hiện nay là … tuổi. (37)

Câu 8: Phải nhân 7 với số nào để được một số liền sau số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau.

Trả lời: Số đó là ……… (1411)

Câu 9: Số hạng tiếp theo của dãy 6; 13; 21; 30; … là … (40)

Câu 10: Kết quả của phép chia số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau cho số 4 là …(24691)

Câu 11: So sánh: 2015 x 2017 ….. 2016 x 2016 (<)

Câu 12: Tính: 24571 – 20000 + 5429 = …………. (10000)

Câu 13: Một hình chữ nhật có chu vi 42cm. Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật thêm 5cm và giảm chiều dài đi 8cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là …….. cm2. (68)

Câu 14: Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau và tận cùng là chữ số 0 là …… (12340)

Câu 15: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 57m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật là ……… m. (152)

Câu 16: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2018 và biết giữa chúng có tất cả 21 số tự nhiên khác.

Trả lời: Số lớn là ………… (1020); Số bé là ………(998)

Câu 17: So sánh: 42589 x 2 ….. 2 x 42598 (<)

Câu 18: Trung bình cộng của bằng 54, trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 24 đơn vị và kém số thứ ba 9 đơn vị. Vậy số thứ ba là ………(68)

Câu 19: Hai lớp 4A và 4B có 57 học sinh. Biết số học sinh lớp 4A nhiều hơn số học sinh lớp 4B là 5 bạn. Vậy số học sinh lớp 4A là ……. học sinh. (31)

Câu 20: Trung bình cộng của các số chẵn có 3 chữ số là ……… (549)

Câu 21: Một người nuôi ong thu hoạch ba đợt. Đợt I thu được 24 lít mật ong, đợt II thu hoạch ít hơn đợt I là 6 lít mật ong, đợt III thu được nhiều hơn mức trung bình cả ba đợt là 8 lít mật. Hỏi đợt III thu được bao nhiêu lít mật ong?

Trả lời: Đợt III thu được …… lít mật ong. (33)

Câu 22: Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 3; 6; 8; 1; 0 là …(86310)

Câu 23: Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có một chữ số khác 0. Tìm số lớn.

Trả lời: Số lớn là … (50)

Câu 24: Ba kho A, B và C chứa tất cả 1035 tấn thóc, biết số thóc ở kho A nhiều hơn số thóc ở kho B là 93 tấn nhưng lại ít hơn tổng số thóc ở kho B và C là 517 tấn. Vậy kho C chứa ……... tấn thóc. (610)

Câu 25: Thương của phép chia: Đề thi Violympic Toán 4 vòng 8 là …… (101)

Câu 26: Tìm số thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán 4 vòng 8 =

Trả lời: Số cần tìm là ……. (25)

Câu 27: Có bao nhiêu số tròn chục có 4 chữ số khác nhau?

Trả lời: Có …… số tròn chục có 4 chữ số khác nhau. (504)

Câu 28: Trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 2016. Nếu tăng số thứ nhất gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 4125. Vậy số thứ nhất là …… (2109)

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 8

PHẦN ĐẬP DẾ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án B B C C A A A C C C C A C C

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Đáp án D A B A B C A C D B B D B

PHẦN 12 CON GIÁP

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án 21 189 0 65 2688 28 37 1411 40 24691 < 10000 68 12340

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Đáp án 152 1020,998 < 68 31 549 33 86310 50 610 101 25 504 2109

Đánh giá bài viết
144 14.862
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm