Đơn xin chuyển trường đại học

Đơn xin chuyển trường Đại học, Cao đẳng

Đơn xin chuyển trường Đại học, Cao đẳng được gửi tới Hiệu trưởng nhà trường đang theo học. Trong đơn xin chuyển trường, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú... Tiếp theo là thông tin về lớp, khóa, hệ đào tạo và mã số sinh viên kèm theo. Đơn xin chuyển trường Đại học cần phải có đầy đủ thông tin về kết quả đầu vào và kết quả học tập tại trường đang theo học và nguyện vọng được chuyển sang trường mới với lý do kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin chuyển trường Đại học, Cao đẳng dưới đây.

Số vào sổ:......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng trường Đại học.....................................

Đồng kính gửi: - Ông Hiệu trưởng trường..................................................

- Tôi tên:...................................................................... sinh ngày:.....................................

- Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố):.................................................

........................................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường:.......................................................................

........................................................................................................................................

- Hiện là sinh viên đang học lớp:................................................ Năm thứ:...................................

- Khóa:............................. Hệ:................................................ MASV:...........................................

- Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học.............................., tôi đã đạt được số điểm............/...............điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).

- Trong thời gian học tập tại trường Đại học...................................................:

+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật, các mức cụ thể):...........................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội)...............................................................................

......................................................................................................................................

- Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến)..............................................................nhưng không trúng tuyển.

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:........................................

Ngành học:............................................................. trường:.......................................................

Với lý do:....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).

Trân trọng.

.................., ngày ........ tháng ........ năm 20......
Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)

 

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐANG HỌC
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TIẾP NHẬN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 7.875
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm