Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 dựa theo công văn 2952-CV/BTCTW về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm