Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 2: Đi xe đạp an toàn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 2: Đi xe đạp an toàn giúp học sinh hiểu và thực hiện đúng cách đi xe đạp an toàn, từ đó có ý thức điều khiển xe đạp an toàn khi tham gia giao thông.
Giáo án điện tử An Toàn Giao Thông lớp 5 Xem thêm