Lan Trịnh Toán học Lớp 7

Học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C cần quyên góp 30 kg giấy vụn để hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh” do trường tổ chức.

Lớp 7A có 30 học sinh, lớp 7B có 48 học sinh, lớp 7C có 42 học sinh. Tính số giấy mỗi lớp phải quyên góp, biết số giấy vụn tỉ lệ với số học sinh

2
2 Câu trả lời
 • Bơ

  Gọi số kg giấy vụn của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (kg), (x y, z >0)

  Biết số kilogam giấy tỉ lệ với số học sinh, nghĩa là

  x : y : z = 30 : 48 : 42 hay \dfrac{x}{30} = \dfrac{y}{48} = \dfrac{z}{42}

  Tổng số kilogam giấy vụn là 30kg => x + y + z = 30 (kg)

  Áp dung tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \begin{gathered} \frac{x}{{30}} = \frac{y}{{48}} = \frac{z}{{42}} = \frac{{x + y + z}}{{30 + 48 + 42}} = \frac{{30}}{{120}} = \frac{1}{4} \hfill \\  \Rightarrow \frac{x}{{30}} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{{30}}{4} = 7,5\left( {kg} \right) \hfill \\  \Rightarrow \frac{y}{{48}} = \frac{1}{4} \Rightarrow y = \frac{{48}}{4} = 12\left( {kg} \right) \hfill \\  \Rightarrow \frac{z}{{42}} = \frac{1}{4} \Rightarrow z = \frac{{42}}{4} = 10,5\left( {kg} \right) \hfill \\ \end{gathered}

  Trả lời hay
  11 Trả lời 18:28 29/10
  • Khoa Dương
   Khoa Dương

   😄


   0 Trả lời 18:42 19/11
   Toán học Xem thêm