Mẫu quyết định khen thưởng

13 75.524

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng trong các doanh nghiệp dùng để tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong công việc. Một mẫu quyết định khen thưởng thường bao gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu... Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu quyết định khen thưởng tại đây.

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định khen thưởng như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết:

Mẫu 1

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ...........................)

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------
Số: ............/QĐ-......... ............, ngày....tháng....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

- Căn cứ quyết định số ………. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số………...;

- Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ................... và ông (bà) ....................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                           GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)

Mẫu 2

CÔNG TY ................
...................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Số: ......../.........../QĐ- ................, ngày......tháng......năm.......

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm ...........

CÔNG TY

- Căn cứ Bộ luật lao động;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty...................;

- Để động viên khuyến khích CBNV toàn Công ty;

- Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng : Ông ............................... đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm .........

- Mức khen thưởng: ............vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

13 75.524
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định khen thưởng để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm