Minh Hồng Nhi

Một lượng khí ở điều kiện đẳng nhiệt

. Khi thể tích là 20(l) có áp suất 1(at), nếu áp suất của lượng khí này là 4(at) thì thể tích của nó là bao nhiêu?


Hỏi bài Xem thêm