Vân Anb Trần Thị Toán học

Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 40km/h

. 4 giờ sau ô tô thứ hai đi với vận tốc 70km/giờ. Hỏi quảng đường từ A đến B biết xe thứ nhất đên trước xe thứ hai 2 giờ

Toán học

Xem thêm