Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 7

1 684

Nội dung chương trình học môn Sinh học lớp 7

Tài liệu Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 7 sẽ đưa ra trình tự kế hoạch giảng dạy trong suốt một năm học của môn Sinh học lớp 7, từ đó giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án và bài giảng của mình. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo.

Cả năm: 37 tuần - 70 tiết.

Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết.

Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết.

Tuần

Tiết

Nội dung dạy học

01

01

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú.

02

Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.

02

 

03

Chương I. Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh.

04

Bài 4. Trùng roi.

03

05

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày.

06

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét.

04

07

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiến của Động vật nguyên sinh.

 

08

Chương II. Ngành Ruột khoang

Bài 8. Thủy tức.

05

09

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang.

10

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang.

06

 

 

11

Chương III. Các ngành Giun

NGÀNH GIUN DẸP

Bài 11. Sán lá gan.

12

Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp.

07

 

13

NGÀNH GIUN TRÒN

Bài 13. Giun đũa.

14

Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn.

08

 

15

NGÀNH GIUN ĐỐT

Bài 15. Giun đất.

16

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất.

09

17

Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt.

18

Kiểm tra một tiết.

10

 

19

Chương IV. Ngành Thân mềm

Bài 18. Trai sông.

20

Bài 19. Một số thân mềm khác.

11

21

Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.

22

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.

12

 

 

23

Chương V. Ngành Chân khớp

LỚP GIÁP XÁC

Bài 22. Tôm sông.

24

Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông.

13

25

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.

 

26

LỚP HÌNH NHỆN

Bài 25. Nhện và đa dạng của lớp Hình nhện.

14

 

27

LỚP SÂU BỌ

Bài 26. Châu chấu.

28

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

15

29

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

30

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.

16

 

 

31

Chương VI. Ngành động vật có xương sống

CÁC LỚP CÁ

Bài 31. Cá chép.

32

Bài 32. Thực hành: Mổ cá.

17

33

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép.

34

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá.

18

35

Ôn tập học kỳ I. (theo nội dung bài 40 sgk)

19

36

Kiểm tra học kỳ I.

20

 

37

CÁC LỚP CÁ

Bài 35. Ếch đồng.

38

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.

21

39

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư.

 

40

LỚP BÒ SÁT

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài.

22

41

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn.

42

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.

23

 

43

LỚP CHIM

Bài 41. Chim bồ câu.

44

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu.

24

45

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim.

46

Bài 42 & 45. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu - Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim.

25

 

47

LỚP THÚ (Lớp Có vú)

Bài 46. Thỏ.

48

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ.

26

49

Bài 48. Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi.

50

Bài 49. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - Bộ Dơi và bộ Cá Voi.

27

51

Bài 50. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ Ăn thịt.

52

Bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng.

28

53

Bài tập. (Chửa một số bài tập trong vở bài tập sinh học 7 - NXB GD, 2006)

54

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú.

29

55

Kiểm tra một tiết

 

56

Chương VII. Sự tiến hóa của động vật

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển.

30

57

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể.

58

Bài 55. Tiến hóa về sinh sản.

31

59

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật.

 

60

Chương VIII. Động vật và đời sống con người

Bài 57. Đa dạng sinh học.

32

61

Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo).

62

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học.

33

63

Bài 60. Động vật quý hiếm.

64

Bài 61. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương.

34

65

Bài 62. Tìm hiểu một số ĐV có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (tiếp theo).

66

Bài 63. Ôn tập học kỳ I.

35

67

Kiểm tra học kỳ II.

68

Bài 64. Tham quan thiên nhiên.

36

69

Bài 65. Tham quan thiên nhiên (tiếp theo).

37

70

Bài 66. Tham quan thiên nhiên (tiếp theo).

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung

Số tiết

Lí thuyết

Bài tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra

Mở đầu

02

-

-

-

-

Chương I. Ngành động vật nguyên sinh

04

-

01

-

-

Chương II. Nghành Ruột khoang

03

-

-

-

-

Chương III. Các ngành Giun

06

-

01

-

01

Chương IV. Ngành Thân mềm

03

-

01

-

-

Chương V. Ngành Chân khớp

06

-

02

-

-

Chương VI. Ngành động vật có xương sống

17

01

04

01

02

Chương VII. Sự tiến hóa của động vật

04

-

-

-

-

Chương VIII. Động vật và đời sống con người

04

-

05

01

01

Tổng cộng

49

01

14

02

04

Ngoài tài liệu Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 684
Sinh học lớp 7 Xem thêm