Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 7

Mời các thầy cô giáo tham khảo Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Với việc phân chia chi tiết và khoa học các chương bài, hy vọng tài liệu này sẽ giúp các thầy cô lên kế hoạch giảng dạy phù hợp cho bộ môn của mình.

Phân phối chương trình lớp 7 môn Địa

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết (+ 2 tuần dự phòng)

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Nội dung bài dạy

Nội dung tích hợp Môi Trường

1

1

Phần I: Thành phần nhân văn của Môi trường

Bài 1: Dân số

Mục 3: Sự bùng nổ dân số : từ dòng 9 đến dòng 12 “ Quan sát …Tại sao?” GV không dạy.

MỤC 2,3 - BỘ PHẬN

2

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

2

3

Bài 3: Quần cư đô thị hoá

MỤC 2 – LIÊN HỆ

4

Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Câu 1: GV không yêu cầu HS làm

3

5

Phần II: Các môi trường Địa Lí

Chương I: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.

Bài 5: Đới nóng môi trường xích đạo ẩm

Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập GV không yêu cầu HS trả lời

6

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

MỤC 2 – LIÊN HỆ

4

7

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

8

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Câu hỏi 3: Phần câu hỏi và bài tập GV không yêu cầu HS trả lời

MỤC 1 - BỘ PHẬN

5

9

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

MỤC 1,2 – TOÀN PHẦN

10

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

MỤC 2 - BỘ PHẬN

6

11

Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Câu 2 và 3 GV không yêu cầu HS làm

12

Ôn tập

7

13

Kiểm tra 1 tiết

14

Chương II: Môi trường đới ôn hoà. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà.

Bài 13: Môi trường đới ôn hoà

8

15

Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà

16

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà

MỤC 2 - BỘ PHẬN

9

17

Bài 16: Đô thị ở đới ôn hoà

MỤC 2 - BỘ PHẬN

18

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà

MỤC 1,2 – TOÀN PHẦN

10

19

Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà

Câu 2 GV không yêu cầu HS làm. Câu 3 GV không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.

BÀI TẬP 3 - BỘ PHẬN

20

Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.

Bài 19: Môi trường hoang mạc

11

21

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

MỤC 2 - BỘ PHẬN

22

Chương IV: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.

Bài 21: Môi trường đới lạnh

12

23

Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

MỤC 2 - BỘ PHẬN

24

Chương V: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi.

Bài 23: Môi trường vùng núi.

13

25

Phần III: Thiên nhiên và con người ở các Châu lục. Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

26

Chương VI: Châu Phi.

Bài 26: Thiên nhiên Châu Phi

14

27

Bài 27: Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo)

28

Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ở Châu Phi

15

29

Bài 29: Dân cư xã hội Châu Phi

Mục 1: Lịch sử và dân cư; phần a : Sơ lược lịch sử GV không dạy.

30

Bài 30: Kinh tế Châu Phi

MỤC 1,2 – LIÊN HỆ

16

31

Bài 31: Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

32

Bài 32: Các khu vực Châu Phi

MỤC 2 – LIÊN HỆ

17

33

Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)

34

Ôn tập học kì I

18

35

Ôn tập học kì I

36

Kiểm tra học kì I

19

Dự phòng

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Nội dung bài dạy

Nội dung tích hợp

MT

NL

KNS

20

37

Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

x

38

Chương VII. Châu Mĩ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

21

39

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

x

40

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

22

41

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

Môi trường (mục 1)

x

42

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo)

Năng lượng (mục 2)

x

23

43

Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng CN vành đai Mặt Trời

x

44

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

x

24

45

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)

x

46

Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Mục 1: “Sơ lược lịch sử” GV không dạy

25

47

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

48

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)

Môi trường (mục 3)

26

48

Bài 46: Thực hành: Sự phân bố của thảm thực vật ở sườn Đông và Tây của dãy núi An-đét

x

50

Ôn tập

27

51

Kiểm tra 1 tiết

52

Chương VIII. Châu Nam Cực

Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới

Môi trường (mục 1)

x

28

53

Chương IX. Châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

54

Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

x

29

55

Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

x

56

Chương X. Châu Âu

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

30

57

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

58

Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa châu Âu

31

59

Bài 54: Dân cư,xã hội châu Âu

60

Bài 55: Kinh tế châu Âu

Môi trường (mục 3)

Năng lượng (mục 2)

32

61

Ôn tập

62

Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Môi trường

(mục 2)

33

63

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

64

Bài 58: Khu vực Nam Âu

34

65

Bài 59: Khu vực Đông Âu

66

Bài 60: Liên minh Châu Âu

35

67

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu

68

Ôn tập

36

69

Ôn tập (tiếp theo)

70

Kiểm tra học kì II

37

Dự phòng

Ngoài tài liệu Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 779
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm