Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27
TiÕng viÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): T×m c¸c tõ ng÷ ®Ó ph©n biÖt c¸c tiÕng sau:
- say:……….. - xay:………..
- s«ng:……… - x«ng:………
II. luyÖn c©u
Bµi 1 (2®iÓm): T×m mét gÇn nghÜa tr¸i nghÜa víi mçi sau:
a. Um tïm - GÇn nghÜa:………………………………………………………….....
- Tr¸i nghÜa:……………………………………………………………
b. Kh¼ng khiu: - GÇn nghÜa:…………………………………………………………..
- Tr¸i nghÜa:……………………………………………………….
c. Cao vót: - GÇn nghÜa:…………………………………………………………..
- Tr¸i nghÜa:………………………………………………………..
Bµi 2 (2®iÓm): T×m mét tõ( gåm hai tiÕng) tiÕng chiÕn ®øng tríc tiÕng
chiÕn ®øng sau:
- TiÕng chiÕn ®øng tríc:…………………………………………
- TiÕng chiÕn ®øng sau:……………………………………………
Bµi 3 (2®iÓm): Chän thÝch p trong c¸c díi ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: ng
c¶m, dòng khÝ, dòng nh, dòng
- ……………cña ngêi chiÕn c¸ch ng - khÝ thÓ ………
- ……………iÖt xe t¨ng - …….bªnh vùc ph¶i.
Bµi 4 (3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n miªu c¶nh vËt ( 4-5 c©u) trong ®ã cã dông
biÖn ph¸p nh©n ho¸ (ViÕt xong, g¹ch ch©n díi c¸c ng÷ thÓ hiÖn biÖn ph¸p nh©n
ho¸)
III. TËp lµm v¨n
: ViÕt ®o¹n v¨n chÞ ThÞ S¸u.
To¸n
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 1 (2®iÓm): §iÒn cßn thiÕu vµo dÊu hái (?)
? ? : 6 = 7 (d 3) 85 : ? = 9 (d 4)
5 ? : ? = ? (d 4) 64 : ? = 21 (d 1)
Bµi 2 (2®iÓm): Tói thø nhÊt ®ùng 8 kg g¹o ng 1/3 tói thø hai. Hái tói thø hai ®ùng
nhiÒu h¬n tói thø nhÊt bao nhiªu kg? g¹o ®ùng trong hai tói gÊp mÊy lÇn g¹o
®ùng trong tói thø nhÊt?
Bµi 3 (2®iÓm): BiÕt 1/3 tÊm v¶i ®á b»ng 1/4 tÊm v¶i xanh. hai tÊm v¶i dµi 84 m.
Hái mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt?
Bµi 4 (2®iÓm): mang b¸n 25 qu¶ cam vµ 75 qu¶ quýt. Buæi s¸ng b¸n ®îc mét
cam mét quýt, cßn l¹i 1/5 cam 1/5 quýt ®Ó chiÒu n nèt. Hái ®·
b¸n ®îc bao nhiªu qu¶ cam, bao nhiªu qu¶ quýt?
Bµi 5 (1®iÓm): Tuæi cña Tïng b»ng 1/10 tuæi b»ng 1/8 tuæi mÑ. h¬n 8
tuæi. Hái Tïng bao nhiªu tuæi?
Bµi 6 (1®iÓm): 4 ®«i tÊt kh¸c nhau ®Ó trong tñ. Hái kh«ng cÇn nh×n vµo tñ, ph¶i lÊy
ra Ýt nhÊt mÊy chiÕc tÊt ®Ó ch¾c ch¾n hai chiÕc tÊt cïng mét ®«i?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
31 8.245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm