Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1
TiÕng viÖt
Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng l hay n
¬n trêi ma ¾ng ph¶i th×
...¬i th× bõa c¹n .¬i th× cµy s©u
C«ng ..ªnh ch¼ng ®îc bao nhiªu
Ngµy .ay .íc c, ngµy sau c¬m vµng.
Bµi 2: H·y dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng c©u v¨n sau ®©y cho sinh
®éng, gîi c¶m.
a. MÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng oi bøc xuèng c¸nh ®ång kh« h¹n.
………………………………………………………………………………………
b. Mçi khi giã thæi , c©y b¹ch ®µn l¹i xµo x¹c l¸.
………………………………………………………………………………………
c. Tõng ®¸m me r¬i ®Çy trªn vai ¸o cña c¸c b¹n häc sinh.
………………………………………………………………………………………
d. Kim giê, kim phót, ch¹y chËm.. Kim gi©y ch¹y nhanh .
………………………………………………………………………………………
Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n giíi thiÖu mét vËn ®éng viªn hoÆc mét cÇu thñ em
h©m mé.
To¸n
Bµi 1
: TÝnh nhanh
a. 5 x 217 x 5
b. 6 x 5 x 8 x 2
c. 5652 : 3 : 2
d. 473 x 3 + 473
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
e. 595 - 75 - 20
Bµi 2
: hai hép bi, hép thø nhÊt 16 viªn bi, p thø hai nÕu thªm 4 viªn bi n÷a
th× gÊp ®«i hép thø nhÊt. i p thø hai nhiÒu h¬n hép thø nhÊt bao nhiªu viªn
bi?
Bµi 3:
mét c¸i s©n h×nh ch÷ nhËt, chu vi 148m, nÕu ngêi ta bít ®i chiÒu dµi cña
s©n ®ã 4m th× s©n ®ã trë thµnh nh vu«ng. T×m kÝch thøíc cña c¸i s©n h×nh ch÷ nhËt
®ã?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Tiếng Việt lớp 3 nâng cao cùng các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 1 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
13 5.979
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm