Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2
TiÕng viÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng ch hay tr
- im .Ých..oÌ - èn t×m
- .oÌ l¸i - ..Ìo ®Ìo léi suèi
II. LuyÖn c©u
Bµi 1 (2®iÓm): T×m ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó vËt b»ng ch nh©n
ho¸.
a. VÇng tr¨ng………………….. c. MÆt trêi………………………….
b. B«ng hoa……………………… d. Ngän giã:………………………..
Bµi 2 (2®iÓm): G¹ch ch©n díi c©u hái ®Ó lµm g×?
a. T«i ngöa mÆt nh×n u trêi ®Ó tËn hëng kh«ng khÝ trong lµnh cña ®ªm th«n d·.
b. S¸ng nµo em còng dËy 5 giê s¸ng ®Ó «n bµi tríc khi ®Õn líp.
c. Anh g¾ng ra miÕng ®ßn cuèi cïng thËt hiÓm hãc nh»m dµnh l¹i phÇn th¾ng
tay ®èi ph¬ng.
d. høa tÆng cu TÝ mét mãn quµ dÆc biÖt nh©n dÞp TÝ ®¹t danh hiÖu häc
sinh giái ®Ó khÝch u.
Bµi 3 (2®iÓm): ViÕt 2 c©u cã phËn tr¶ lêi c©u hái ®Ó lµm sau ®ã ch ch©n díi
phËn ®ã.
Bµi 4 (3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ( 4-5 c©u) miªu c¶nh vËt trong ®ã dông biÖn
ph¸p nh©n ho¸( viÕt xong, g¹ch ch©n díi c ng÷ thÓ hiÖn biÖn ph¸p nh©n ho¸)
III. TËp lµm v¨n
ViÕt ®o¹n v¨n l¹i m g¬ng chiÕn ®Êu dòng c¶m em ®· ®îc ®äc trong ch gi¸o
khoa hoÆc nghe kÎ.
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §iÒn cßn thiÕu vµo dÊu hái ( ?)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
? ? : 6 = 5 (d 3) 86 : ? = 9 (d 5)
5 ? : ? = ? ? (d 3) 67 : ? = 22 (d 1)
Bµi 2 (2®iÓm): TÝnh nhanh tèng c¸c 1 ®Õn 20:
1 + 2 + 3 + ……….+ 17 + 18 + 19 + 20
Bµi 3 (2®iÓm): BiÕt 1/3 tÊm v¶i ®á b»ng 1/4 tÊm v¶i xanh. C hai tÊm v¶i dµi 77 m.
Hái mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt?
Bµi 4 (2®iÓm): mang b¸n 35 qu¶ cam 85 qu quýt. Buæi s¸ng b¸n ®îc mét
cam mét quýt, cßn l¹i 1/5 cam 1/5 quýt ®Ó chiÒu b¸n nèt. Hái mÑ ®·
b¸n ®îc bao nhiªu qu¶ cam, bao nhiªu qu¶ quýt?
Bµi 5 (1®iÓm): Mét thïng thÓ chøa ®îc lÝt níc. 3 vßi cïng ch¶y vµo thïng ®ã.
Vßi thø nhÊt ch¶y trong 5 phót ®îc 20lÝt. Vßi thø hai ch¶y trong 3 phót ®îc 18lÝt.
Vßi thø ba ch¶y trong 2 phót ®îc 20lÝt. Hái:
a. Mçi phót ba vßi ch¶y vµo thïng ®îc bao nhiªu lÝt níc?
b. 3 vßi cïng ch¶y trong bao u th× ®Çy thïng?
Bµi 6 (1®iÓm): 6 ®«i tÊt kh¸c nhau ®Ó trong tñ. Hái kh«ng cÇn nh×n vµo tñ, ph¶i lÊy
ra Ýt nhÊt mÊy chiÕc tÊt ®Ó ch¾c ch¾n hai chiÕc tÊt cïng mét ®«i?’
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Tiếng Việt lớp 3 nâng cao cùng các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 28 - Đề 2 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
11 7.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm