Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20 Online

Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Mời các em luyện tập với Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20. Tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức đã học hiệu quả.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bao gồm các đề luyện tiếng Anh theo từng tuần. Đây là tài liệu trực tuyến, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3
 • Exercise 1: Look at each picture and circle the correct option
 • 1.
  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20
 • 2.
  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20
 • 3.
  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20
 • 4.
  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20
 • 5.
  Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 20
 • Exercise 2: Choose the correct answer
 • 1. There are five _________ in my house.
 • 2. The pond is small. There are some ________ in the pond.
 • 3. This is the dining room. It’s _______ but cozy.
 • 4. There are some trees in the __________.
 • 5. My grandparents don’t like living in the ___________.
 • Exercise 3: Read and match

  1. Is that your house?

  A. Yes, there are lots of trees

  2. Look! This is my garden

  B. No, there isn’t

  3. Are there any trees in your garden?

  C. Yes, it’s my new house

  4. Is there a yard in your house?

  D. She is thirty - five years old

  5. How old is your mother?

  E. Oh! It’s so beautiful

 • 1. Is that your house?
 • 2. Look! This is my garden
 • 3. Are there any trees in your garden?
 • 4. Is there a yard in your house?
 • 5. How old is your mother?
 • Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences
 • 1. a/ house./ is/fence/ There/ her/ around/
  There is a fence around her house.
 • 2. are/ the/ playing/ The/ garden./ children/ in/
  The children are playing in the garden.
 • 3. is/ Her/ white./ and/ house/ blue/
  Her house is white and blue.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
42 2.062
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm