Mon khủng long

sự vật nào được nhân hóa trong câu văn sau : Tiếng trống cái lại rộ lê

n như có thể vỡ bục tới nơi. Thanh la la hét đinh tai. Cái trống khẩu bé thế mà cũng nỏ miệng dí sát tai đô vật, cái sân cát mịn đã tưới nước mà bụi vẫn bốc lên.

Hỏi bài
Xem thêm