Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 6 Tuần 3

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

VnDoc giới thiệu Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 - Tuần 3 bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học theo từng tuần hiệu quả.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 - Tuần 3 là đề ôn tập trực tuyến, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần tiếng Anh 6 mới tuần 3 có đáp án

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

 • Find the word which has a different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Circle the letter A, B, C or D before the word or phrase of words that best fits the gap in the following sentences.
 • 1. Mrs Lien is my favorite teacher. She ______me English.
 • 2. Linh ______dinner at the moment.
 • 3. What’s she doing? – She _______________ a comic book.
 • 4. Loan's brother and she _______________ our homework every night.
 • 5. Are there ______ flowers in the garden?
 • 6. Are you and Nam students? – Yes, _______________ are.
 • 7. Is Tom’s bedroom big or small? - _______________
 • 8. ______________ we have literature on Friday?
 • 9. Nam’s sister _______________ the piano at the moment.
 • 10. Mi’s school is a ______ school. She studies and lives there.
 • Supply the correct tense of the verbs in the brackets
 • 1. She (watch) _______________ television every day.
  watches
 • 2. My school (be) _______________ in the city.
  is
 • 3. We (have) _______________ maths on Monday.
  have
 • 4. Mary is at home. She (watch) _______________ television now.
  is watching
 • Complete each sentence so it means the same as the sentence above or make questions
 • 1/

  I have a bookshelf in my bedroom.

  There…………………………………………………

  There is a bookshelf in my bedroom.
 • 2/

  There is a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.

  We ………………………………………………………

  We have a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.
 • 3/

  The dog is in front of the microwave.

  The microwave……………………………..………..

  The microwave is behind the dog.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm