Bài tập Unit 2 lớp 6 nâng cao: My home (số 2)

Đề ôn thi HSG Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home (số 2) là đề trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm. Trong đề thi này, các bạn sẽ được thử sức với các dạng bài tập nâng cao để nắm vững kiến thức hơn.

Bên cạnh các dạng bài cơ bản thì các dạng bài nâng cao cũng rất quan trọng cho các em học sinh ôn luyện. Bài tập Unit 2 lớp 6 nâng cao: My home là đề ôn tập cho học sinh khá giỏi, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

 • Choose the odd one out
 • 1.
 • 3.
 • Choose the correct answer
 • 1. Tell me something ___________ your family.
 • 2. How ____________ money do you want?
 • 3. Go and ___________a bath!
 • 4. Don’t stand ________ the TV I’m trying to watch this programme.
 • 5. The Tay and Nung people mostly live in ________ made of wood and bamboo.
 • 6. ________ any children in the playground right now.
 • 7. My mother is in the ________ baking a cake for my birthday.
 • 8. Is this your favorite class?
 • 9. How many windows ___________ in your class?
 • 10. Those ____________ pens and pencils.
 • Complete the sentence with the correct preposition in, on or at
 • 1. The dog is sleeping _________ the carpet.
  on
 • 2. Jane is waiting for a bus _________ the bus stop.
  at
 • 3. Are there any pictures _________ the walls in the living room?
  on
 • Complete the second sentence so that it means the same as the first
 • 1. The house is behind the trees.

  There are trees ___________________________

  There are trees in front of the house.
 • 2. There are only a few biscuits in the packet.

  There aren’t ____________________________

  There aren’t many biscuits in the packet.
 • 3. There are two bathrooms in that house.

  That house ______________________________

  That house has two bathrooms.
 • 4. I like the kitchen most.

  My favourite ____________________________

  My favourite room is the kitchen.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm