Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit

Mời các em tham khảo Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school. Tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác nhau có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu hay giúp các em làm quen và luyện tập với các dạng bài nâng cao tiếng Anh lớp 3.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school thuộc chuyên mục Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu trực tuyến, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school có đáp án

 • I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Điền trợ động từ tiếng Anh thích hợp.
 • 1. I ………. not like tea.
  do
 • 2. He ………. playing football in the yard now.
  is
 • 3. You ……….not go to bed at midnight.
  don't
 • 4. They……….doing homework at the moment.
  are
 • 5. The bus ……….not arrive at 8.30 a.m.
  does
 • 6. My brother ……….not finish his work at 8 p.m.
  does
 • 7. Our friends ……….not live in a big house.
  do
 • 8. The cat ………. not like me.
  does
 • III. Choose the best option.
 • 1. Students live and study in a ………………. school . They only go home at weekends.
 • 2. Around An Lac School, there are green fields and ……………….
 • 3. At Vinabrita School, students learn English with English ………………… teachers.
 • 4. Odd one out
 • 5. Odd one out :
 • 6. Odd one out :
 • 7. Odd one out
 • 8. Find one odd word
 • 9. All the ………………..at my new school are interesting.
 • 10. They are healthy. They do ……………… everyday.
 • 11. My brother and I ……………… students .
 • 12. Lan’s brother ……………….. volleyball now.
 • 13. Ba …………… lunch at school.
 • 14. They are good students. …………… books are new.
 • 15. Minh ……………. his face in the morning.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 608
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm