Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school

Bài tập Từ vựng Unit 1 lớp 6 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school.

 • Exercise 1: Look at the picture and choose correct answer
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 6.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 7.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • 8. When my friend misses the lessons, I always _________ him my notes.
 • 8.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 6: My new school
 • Exercise 2: Complete the sentences with the words from the box

  equipment

  international

  uniform

  boarding

  classmates

 • 1. Most school require children to wear school _____________.
  uniform
 • 2. The school gym has lots of new, modern _______________.
  equipment
 • 3. Phong and Duy are in the same class at school. They are _______________.
  classmates
 • 4. A _______________ school is a school where students study and live during the school year.
  boarding
 • 5. AIS is an _______________ school in Vietnam. It provides American education.
  international
 • Exercise 3: Choose the correct answer
 • 1. Nowadays, students often use_________ in mathematics lessons.
 • 2. My cousin goes to a_________ school, so she only comes home at weekends.
 • 3. We do_________ in the gym every afternoon.
 • 4. Megan is_________ badminton with her friends in the schoolyard.
 • 5. That’s a good __________! Let’s go to the beach.
 • 6. My father is an _____________. He works in a big factory.
 • 7. In many school in Vietnam students have to wear a __________.
 • 8. When my friend misses the lessons, I always _________ him my notes.
 • 9. It is necessary for students to listen to their teacher _____________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm