Bài tập Unit 2 lớp 6 nâng cao: My home

Đề ôn thi HSG Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home là đề trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau như trắc nghiệm, đọc hiểu, chia động từ, cho dạng đúng của từ. Trong đề thi này, các bạn sẽ được thử sức với các dạng bài tập nâng cao để nắm vững kiến thức hơn.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh 6, VnDoc giới thiệu Bài tập tiếng Anh 6 theo từng Unit có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo. Bên cạnh các dạng bài cơ bản thì các dạng bài nâng cao cũng rất quan trọng cho các em ôn luyện. Bài tập Unit 2 lớp 6 nâng cao: My home được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

 • Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Choose the correct answer
 • 1. There are five people in _____________ family.
 • 2. How many windows are there in your house? - _________ six.
 • 3. They often play soccer in the ___________.
 • 4. Go and _______ a bath!
 • 5. My room is so ________! Dirty clothes, toys, books are all over the floor!
 • 6. The Tay and Nung people mostly live in ________ made of wood and bamboo.
 • 7. ‘Where do you live?’‘________’
 • 8. Please turn the ________ on. It’s so hot in here.
 • 9. You should never stand ________ a tree when it is raining,
 • 10. In our dining room, ________ four chairs and a table. We have breakfast there every morning.
 • Exercise 3: Complete the sentences with There is or There are
 • 1. ____________ thirty-five students in my class.
  There are
 • 2. ____________ nice posters in our classroom.
  There are
 • 3. ____________ green curtains in his room.
  There are
 • 4. ____________ six children in the room.
  There are
 • 5. ____________ a sofa in the living room.
  There is
 • 6. ____________ dishes on the floor.
  There are
 • 7. ____________ a ceiling fan in the bedroom.
  There is
 • 8. ____________ some pictures in my room.
  There are
 • 9. ____________ a big window in the living room.
  There is
 • 10. ____________ two sinks in my bathroom.
  There are
 • Exercise 6: Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
 • 1. The lamp is behind the computer. (OF)

  The computer _____________ the lamp.

  Điền lại đầy đủ cả câu
  The computer is in front of the lamp.
 • 2. There is an air conditioner and a ceiling fan in our living room. (HAS)

  Our living room __________________ ceiling fan.

  Our living room has an air conditioner and a ceiling fan.
 • 3. Peter’s house isn’t far from the station. (NEAR)

  Peter’s house _______________ station.

  Peter’s house is near the station.
 • Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences
 • 1. house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.
  Minh lives in a house near a lake.
 • 2. yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.
  There is a big yard in front of our school.
 • 3. many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?
  Are there many flowers to the right of the museum?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 438
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm