Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2

VnDoc giới thiệu Đề kiểm tra trực tuyến giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh với các dạng bài hệ thống kiến thức được học từ Unit 11 - Unit 15 lớp 3 giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Kỳ thi giữa học kì 2 sắp diễn ra, nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi hiệu quả, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 với đầy đủ các môn, cho các em luyện tập, làm quen với đề và có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 năm 2019 - 2020

 • I. Fill in each gap with a suitable word from box. (Điền vào chỗ trống với 1 từ trong khung phù hợp.)

  windows, garden, sea, library, future

  My dream house will be a villa by (0) sea. It will be a three-storey villa. There will be a (1) ________ in front of the house for my children to play and a garage for keeping our cars. The front (2) ________ will look to the sea and the back windows will look to the mountains. There will be a fireplace to keep the house warm in the winter and a (3) ________ for my favourite books. I hope I will have my dream house in the (4) ________.

 • 1 -
  garden
 • 2 -
  windows
 • 3 -
  library
 • 4 -
  future
 • II. Choose the correct words/ phrases and write. (Chọn từ / cụm từ đúng)
 • 5. We must cross the street at ________.
 • 6. Finally, the ________ won the race.
 • 7. I am ________ to music in my free time.
 • III. Fill in each gap with a suitable in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống một từ phù hợp)
 • III. Fill in each gap with a suitable in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống một từ phù hợp)
  ahead / helmets/ accidents/ nose/ night
 • 9. You can avoid ________ when you are careful.
  accidents
 • 10. The clown has a big red ________.
  nose
 • 11. There are a lot of stars in the sky at ________.
  night
 • 12. Go straight ________ and turn right at the next corner.
  ahead
 • IV. Reorder the words to make a correct sentence. (Sắp xếp các từ tạo thành câu đúng)
 • 13. the supermarket/ It’s/ and/ between/ the cinema.
  It's between the supermarket and the cinema.
 • 14. would you like/ or/ Which place/ a museum/ to visit,/ a pagoda?
  Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
 • 15. did/ last weekend ? / What / do / you
  What did you do last weekend?
 • 16. I’d like/ Thien Mu Pagoda. / visit / to
  I'd like to visit Thien Mu Pagoda.
 • V. Read and match. (Đọc và nối)
  17. I have a headache.A. You should go to the dentist and brush your teeth after meal.
  18. I have a backache.B. You should see a doctor and shouldn’t watch too much TV.
  19. I have a toothache.C. You should take a bath in warm water
  20. I have a stomachache.D. You shouldn’t lift heavy things.
 • 17 -
  B
 • 18 -
  D
 • 19 -
  A
 • 20 -
  C
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 526
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm