Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu, TP. HCM năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu, TP. HCM năm học 2018 - 2019 các câu trắc nghiệm Hóa 12 có đáp án đi kèm nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã được học, nâng cao kết quả kiểm tra giữa kì 1 lớp 12.

 • 1
  Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino:
 • 2
  Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
 • 3
  Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc 2 là
 • 4
  Đồng phân của glucozơ là
 • 5
  Hợp chất CH3 – NH – CH2CH3 có tên đúng là
 • 6
  Chất phản ứng được với các dung dịch HCl, NaOH là:
 • 7
  Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:
 • 8
  Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:
 • 9
  Cho các hợp chất sau: 1) Glixerin 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Mantozơ 6) Tinh bột 7) Xenlulozơ
  Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ:

 • 10
  Hóa học 12
 • 11
  Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng với chất:
 • 12
  Phát biểu nào sau đây là đúng :
 • 13
  Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là
 • 14
  Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
 • 15
  Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là
 • 16
  Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là
 • 17
  Hóa học 12
 • 18
  Khi trùng ngưng 15 gam axit amino axetic người ta thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:
 • 19
  Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:
 • 20
  Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25M; sau đó đem cô cạn thì được 1,255 gam muối. Nếu trung hòa X bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1. Biết rằng phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh và X thuộc loại - amino axit. Công thức cấu tạo của X là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm