Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2020 - Đề 2

Đề thi môn Hóa lớp 11 học kì 2

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2020 - Đề 2 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, được VnDoc biên soạn bám sát cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 11 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 online với đầy đủ các môn do VnDoc biên soạn và tổng hợp, hỗ trợ các em học sinh làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong, dễ dàng ôn luyện tại nhà.

 • 1

  Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

 • 2

  Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

 • 3

  Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:

 • 4

  Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

 • 5

  Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3

  X có công thức cấu tạo là?

 • 6

  Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

 • 7

  Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

 • 8

  Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là

 • 9

  Phương pháp để sản xuất axit axetic trong công nghiệp hiện nay được biểu diễn bằng phương trình hóa học nào sau đây?

 • 10

  Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

 • 11

  Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?

 • 12
  Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?
 • 13

  Đun nóng 6,6 gam andehit axetic (CH3CHO) với dung dịch AgNO3/NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

 • 14

  Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là

 • 15

  Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa: etylen glicol; axit fomic; fomon; ancol etylic?

 • 16

  Thể tích H2 (0oC và 2 atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là

 • 17

  8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là

 • 18

  Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu được 17,8 gam muối. Khối lượng của axit có số nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là

 • 19

  Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng. Hỏi mấy chất có phản ứng

 • 20

  C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

 • 21

  Bậc của ancol là

 • 22

  Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

 • 23

  CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ

 • 24

  Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là

 • 25

  Cho sơ đồ phản ứng sau:

  CH ≡CH \overset{HCHO}{\rightarrow} butin-1,4-điol \overset{H_{2},xt }{\rightarrow} Y \overset{+H_{2} O}{\rightarrow} Z

  Y và Z lần lượt là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 54
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm