Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2020 - Đề 6

Đề thi môn Hóa lớp 11 học kì 2

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2020 - Đề 6 thuộc chương trình ôn thi học kì 2 lớp 11 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 online gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các em học sinh dễ dàng ôn luyện tại nhà, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả tốt nhất.

 • 1

  Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH

 • 2

  Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

 • 3

  Số đồng phân ancol của C4H9OH là

 • 4

  Cho sơ đồ biến hoá:

  C4H9OH (X) \overset{H_{2} SO_{4},170^{\circ } C }{\rightarrow} A \overset{dd Br_{2} }{\rightarrow} CH3-CHBr-CHBrCH3

  Vậy X là:

 • 5
  Định nghĩa nào sau đây của hiđrocacbon thơm là đúng nhất.
 • 6

  Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.

 • 7

  Anđehit no,đơn chức ,mạch hở có CTPT là:

 • 8

  Trong các ancol sau, ancol tách 1 phân tử nước cho 2 sản phẩm là

 • 9

  Đốt cháy hoàn toàn a mol một ancol X, thu được 13,2 g CO2 và 7,2 g nước. Giá trị của a là

 • 10

  Polivinylclorua (PVC) là sản phẩm trùng hợp của:

 • 11

  Cho sơ đồ chuyển hóa C3H8 → A → B → C → polibutađien

 • 12

  C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit?

 • 13

  Gọi tên rượu sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

 • 14

  Cho 12 gam ancol C3H7OH tác dụng với Natri vừa đủ thấy có V lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V

 • 15

  Chất nào dưới đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

 • 16

  Đốt cháy 1 lít khí A cần 2 lít O2 thu được 1 lít CO2 và 2 lít H2O. Vậy CTPT của A là:

 • 17
  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra:
 • 18

  Dãy hợp chất nào dưới đây đều có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

 • 19

  Cho dãy chất: (1) but-2-en, (2) pent-2-en, (3) etilen, (4) propilen. Chất nào trong dãy tác dụng HCl sinh ra 1 sản phẩm?

 • 20

  Khi oxi hóa ancol X thu được anđehit Y. Vậy ancol X là:

 • 21

  Phenol C6H5OH tác dụng được với tất cả các chất nào trong dãy dưới đây?

 • 22

  Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn ộ sản phẩm chát vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. Tính thể tích oxi (đktc) cần dùng là:

 • 23

  Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 35,6 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,84 lít O2 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp

 • 24

  Cho 10,9 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hòa toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng thu được là:

 • 25

  Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic dơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 128 gam muối. Công thức của 2 axit đó là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 11 Xem thêm