Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Quang Trung, Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12

Xin mời các em học sinh làm đề thi học kì 2 lớp 12 môn Địa trực tuyến Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Quang Trung, Đà Nẵng năm học 2016 - 2017 để nâng cao kiến thức của mình. Chúc các em luôn học giỏi và đạt thành tích cao!

Đề thi học kì 2 lớp 12 khác:

 • Câu 1:
  Phần lớn lao động nước ta hiện nay tập trung ở
 • Câu 2:
  Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta đang chuyển dịch theo hướng
 • Câu 3:
  Đây không phải là hạn chế của nguồn lao động nước ta hiện nay?
 • Câu 4:
  Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên là do
 • Câu 5:
  Quá trình đô thị hóa ở nước ta không dẫn đến những hậu quả?
 • Câu 6:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế công nghiệp từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dịch theo hướng
 • Câu 7:

  Cho bảng số liệu: MẬT ĐỘ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA NĂM 2012

  (Đơn vị: người/km2)

  Vùng

  Mật độ dân số

  Tây Nguyên

  99

  Đông Nam Bộ

  644

  Đồng bằng sông Cửu Long

  429

  Cả nước

  268

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014)

  Nhận xét nào sau đây không đúng về mật độ dân số của ba vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?

 • Câu 8:
  Biểu hiện nào sau đây không đúng với việc nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?
 • Câu 9:
  Cây công nghiệp nào sau đây không thích hợp trồng ở vùng Tây Nguyên?
 • Câu 10:
  Cây công nghiệp chủ yếu của nước ta có nguồn gốc
 • Câu 11:
  Ý nghĩa sinh thái của rừng là
 • Câu 12:

  Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA NĂM 1999 VÀ NĂM 2005

  (Đơn vị: %)

                         Năm

  Độ tuổi

  1999

  2005

  Từ 0 - 14 tuổi

  33,5

  27,0

  Từ 15 - 59 tuổi

  58,4

  64,0

  Từ 60 tuổi trở lên

  8,1

  9,0

  (Nguồn niên giám thống kê, NXB thống kê, năm 2008)

  Để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và năm 2005 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

 • Câu 13:

  Cho bảng số liệu: CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (GIÁ HIỆN HÀNH) NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2012.

  (Đơn vị: %)

  Năm

  Tổng

  Kinh tế nhà nước

  Kinh tế ngoài nhà nước

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  2005

  100

  37,6

  47,2

  15,2

  2012

  100

  32,6

  49,3

  18,1

  Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế năm 2000 và năm 2012, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • Câu 14:

  Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2010

  (Đơn vị: %)

  Ngành

  1990

  1995

  2000

  2005

  2010

  Nông – lâm – thủy sản

  38,7

  27,2

  24,5

  21,0

  18,9

  Công nghiệp – xây dựng

  22,7

  28,8

  36,7

  41,0

  38,2

  Dịch vụ

  38,6

  44,0

  38,8

  38,0

  42,9

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, NXB Thống kê, 2012)

  Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành kinh tế của nước ta, giai đoạn 1990 – 2010, biểu đồ nào sao đây thích hợp nhất?

 • Câu 15:
  Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất nước ta do
 • Câu 16:
  Cơ khí, khai thác than và vật liệu xây dựng là hướng chuyên môn hóa của
 • Câu 17:
  Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu là
 • Câu 18:
  Trong cán cân xuất, nhập khẩu năm duy nhất nước ta xuất siêu là
 • Câu 19:
  Đây là một cảng sông nhưng lại được xem như một cảng biển
 • Câu 20:
  Tuyến giao thông vận tải quan trọng nhất ở nước ta hiện nay là
 • Câu 21:
  Trong cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu, mặt hàng nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất hiện nay là
 • Câu 22:
  Tài nguyên du lịch của nước ta bao gồm
 • Câu 23:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 25 - Du lịch), di tích lịch sử cách mạng nhà tù Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh nào dưới đây?
 • Câu 24:
  Ba đầu mối giao thông hàng không lớn nhất của nước ta là
 • Câu 25:
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long
 • Câu 26:
  Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
 • Câu 27:
  Cảng nước sâu được xây dựng và đầu tư nâng cấp, tạo đà cho sự hình thành khu công nghiệp và sự phát triển của vùng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là cảng
 • Câu 28:
  Căn cứ vào Allat Địa lí Việt Nam trang 21, nhà máy nhiệt điện nào dưới đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Câu 29:

  Cho bảng số liệu sau: SỐ LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2013

  (Đơn vị: nghìn con)

  Cả nước

  Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Tây Nguyên

  Trâu

  2559,5

  1470,7

  92,0

  5156,7

  914,2

  662,8

  Tỉ trọng đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ trong tổng đàn trâu của cả nước là

 • Câu 30:
  Đây là một trong những phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực III ở Đồng bằng sông Hồng
 • Câu 31:
  Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1986 – 2005 là
 • Câu 32:

  Cho bảng số liệu: CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2000 VÀ 2007

  (Đơn vị: %)

  Năm

  2000

  2007

  Nông - lâm – ngư nghiệp

  29,1

  14,0

  Công nghiệp – xây dựng

  27,5

  42,2

  Dịch vụ

  43,4

  43,8

  Trong số các loại biểu đồ dưới đây, để thể hiện cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng năm 2000 và 2007, thích hợp nhất là

 • Câu 33:
  Đối với nước ta, phải đặt vấn đề khai thác tổng hợp kinh tế biển vì
 • Câu 34:
  Sản xuất muối được phát triển mạnh ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì có
 • Câu 35:
  Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển?
 • Câu 36:
  Đặc điểm nào sau đây không đúng về vị trí địa lý của Bắc Trung Bộ?
 • Câu 37:
  Trong phát triển nông nghiệp ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngành có thế mạnh lớn nhất là
 • Câu 38:
  Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về lợi ích của các công trình thủy điện ở Tây Nguyên?
 • Câu 39:
  Nhân tố nào có ý nghĩa hàng đầu cho việc phát triển kinh tế theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?
 • Câu 40:

  Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA BẮC TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC

  (Đơn vị: nghìn m3)

  Năm

  2010

  2014

  Cả nước

  4042,6

  7701,4

  Bắc Trung Bộ

  523,6

  1677,0

  (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2015)

  Loại biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng sản lượng gỗ khai thác của Bắc Trung Bộ so với cả nước, năm 2010 và 2014 là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 13.045
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm