Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương năm 2015 để ôn tập và củng cố kiến thức môn Tiếng Anh hiệu quả hơn. Với các đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh này, các em học sinh lớp 5 có thể tự làm đi làm lại nhiều lần để nhớ hơn. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

Các đề thi học kì 2 lớp 5 khác:

 • I. Choose the odd one out. (Chọn từ khác loại.)
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Select A, B, C or D. (Chọn A, B hoặc C.)
 • 1. What do you usually do ………….. spring?
 • 2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.
 • 3. ……….. did they do yesterday?
 • 4. ……….. you going to Nha Trang next week?
 • 5. Peter doesn’t want ……….. football.
 • III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.)
  Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.
 • 1. Linda isn’t from England.
 • 2. There are five seasons in her country.
 • 3. Her father and she sometimes go fishing.
 • 4. They usually go skiing in the mountains.
 • 5. In spring, it is cool and beautiful.
 • IV. Reorder the words to make sentence. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu.)
 • 1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ?
  What is the weather like in spring?
 • 2. isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ .
  Minh isn't going to Hoi An next week.
 • 3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ?
  How far is it from here to your house? How far is it from your house to here?
 • 4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ .
  Go straight ahead and turn right.
 • 5. the/ swimming pool/ is/ Where/ ?
  Where is the swimming pool?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
147 6.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm