Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 nâng cao có đáp án năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 do VnDoc biên soạn. Đây là đề thi trực tuyến trên VnDoc.com bao gồm các dạng bài tập khác nhau dành cho học sinh khá giỏi, giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5, VnDoc giới thiệu bộ đề thi học kì 2 lớp 5 với các đầy đủ các môn. Đây là hệ thống các đề trực tuyến nên các em có thể vào làm bài trực tiếp và biết kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các em luyện tập thêm:

 • I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • III. Choose the best answer A, B, C or D
 • 1. She ______ to the radio in the morning
 • 2. Last Sunday, we ______ in the sun, we enjoyed a lot.
 • 3. Another word for “table tennis” __________
 • 4. I’m going to the __________ now. I want to buy some bread.
 • 5. Yesterday John _______ go to school because he ___ a toothache.
 • 6. They _____ shopping last Sunday.
 • 7. Which are your brother’s favorite dishes? - ______________
 • 8. ______ do you feel? - I feel very hungry.
 • 9. I sometimes go ________ in the winter.
 • 10. “What is the matter with you?” also means “_____________”
 • IV. Provide the correct form of the words in brackets:
 • 1. Ba can (fix) ______ the light
  Chỉ điền từ cần chia
  fix
 • 2. Mai loves (play) _______ the piano.
  playing
 • 3. She needs (buy) _______ a phone card.
  to buy
 • V. Read the passage then write true (T) or false (F)

  Anna is a student in America. She lives in the countryside. She does not go to school but she studies on the Internet at home. Every day, she gets up early in the morning. After breakfast, she helps her parents with the farm work. In the afternoon, she studies with her teachers on the Internet. After that she reads books and listens to music. In the evening, she does her homework. Sometimes she watches TV. She often meets her friends at weekend and has a sporting day with them. On Sunday evenings, she often chats with her e-friend, Mai in Vietnam.

 • 1. Anna lives in America.
 • 2. She studies at home.
 • 3. She doesn’t watch TV in the evening.
 • 4. She does not farm work in the afternoon.
 • 5. She has a Vietnamese friend on the Internet.
 • VI. Reorder the words to have correct sentences:
 • 1. enjoys/ English/ Hoa/ always/ learning.
  Hoa always enjoys learning English.
 • 2. bed?/ go/ you/ what time/ do/ to/
  What time do you go to bed?
 • 3. get/ I/ at/ six/ often/ up.
  I often get up at six.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 725
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm