Đề thi vào lớp 6 trường chuyên môn Tiếng Anh số 4

Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 6 trường chuyên

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào trường chuyên lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau với nội dung bám sát với chương trình học tại Nhà trường, VnDoc mong muốn các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức môn Tiếng Anh đã học và chuẩn bị thật tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 tới đây. 

Một số đề thi tương tự khác:

 • I. Chọn từ có cách phát âm khác.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.
 • 1. Last Sunday we................in the sun, we enjoyed a lot.
 • 2. Another word for "table tennis".............................
 • 3. What is the third letter from the end of the English alphabet?
 • 4. I often watch football matches..............Star Sports Channel.
 • 5. I...............go swimming because I can't swim.
 • 6. His mother is a doctor. She works in a ......................
 • 7. "Do you know English?" - "Just...... "
 • 8. My brother loves music very much. He wants to be...... in the future.
 • 9. It's often warm.... summer and cool...... autumn.
 • 10. ....... does school year start and finish?
 • III. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
 • 1. Nam likes tea.
  → Nam's favorite _________.
  Nam's favorite drink is tea.
 • 2. Ha walks to school everyday.
  → Ha goes _________________.
  Ha goes to school on foot.
 • 3. Let's go fishing.
  → Why don't we ________________?
  Why don't we go fishing?
 • 4. My brother is fatter than me.
  → I ___________________________.
  I am thinner than my brother. I am not as fat as my brother. I am so fat as my brother.
 • 5. The bank is in front of the bakery.
  → The bakery _____________________.
  The bakery is behind the bank.
 • IV. Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. She (not )................ travel to the hospital by bus but she (drive).............
  doesn't - drives does not - drives
 • 2. We (sit) .........in the living room at the moment.
  are sitting
 • 3. My father (listen)....................................... to the radio now.
  is listening
 • 4. Look! Thebus (come) .......................................
  is coming
 • 5. I often (read) ..................... a book.
  read
 • V. Đọc đoạn văn và chọn True cho câu đúng, False cho câu sai.
  Hi, My name is Tina. I live in Bangkok, the capital of Thailand. The weather here is different from Vietnam. There are two main seasons: the dry season and the rainy season. The dry season lasts from October to May. It’s often cold and dry. There is not much rain in this time of year. The rainy season lasts from June to September. It’s often hot and wet in this season. But I like this season very much because I can go fishing with my father. I love my country a lot.
 • 1. Tina is a Thai.
 • 2. The weather in Thailand is similar to the weather in VN.
 • 3. There are two main seasons.
 • 4. It’s hot and wet from June to September.
 • 5. She likes dry season most because she can go fishing.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
39 3.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm