Đề thi vào lớp 6 trường chuyên môn Tiếng Anh số 5

Đề thi vào trường chuyên lớp 6 môn Tiếng Anh 

Đề thi thử vào lớp 6 trường chuyên môn Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau với nội dung bám sát với chương trình học tại Nhà trường. Chúc các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 6 năm 2018 tới đây. 

Một số đề thi tương tự khác:

 • I. Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Tìm từ khác loại so với những từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành câu sau.
 • 1. She is from Moscow, so she is ..................
 • 2. He lives .................... 86 Tran Hung Dao street.
 • 3. Look! It ......................... again.
 • 4. How often do you play tennis? - I .............. play it.
 • 5. Where ............ Mrs Mai live two years ago?
 • 6. She works in a hospital, so she is a.........
 • 7. Music, English, Math are .................. at school.
 • 8. There ........... a lot of people at the party last night.
 • 9. It........... rainy in summer.
 • 10. What did she........ ?
 • IV. Tìm ra lỗi sai (trong A, B, C hoặc D) trong mỗi câu sau.
 • 1.
  How many milk do you want today?
  Milk: Danh từ không đếm được
  Sửa How many → How much
 • 2.
  There are four person in Mr. Phong's family.
  Four: số nhiều
  Sửa person → people
 • 3.
  She is going to travel to Thailand for a little days.
  Days: Danh từ đếm được 
  Sửa a little → a few : một vài
 • 4.
  What time does she often has breakfast?
  Trong câu hỏi động từ giữ nguyên thể.
  Sửa has → have
 • 5.
  My father often goes to home at 5 p.m
  Sửa to → back
  Go back home: trở về nhà
 • V. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/ ./
  → ____________________________.
  I am going to stay there for three days.
 • 2. is/ often/ warm/ in/ weather/ spring/ The/ ./
  → _________________________________.
  The weather is often warm in spring.
 • 3. Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/ ?
  → __________________________?
  Was Hoa born in Hanoi on 5th January?
 • 4. Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the / ./
  → ____________________________.
  Go straight on after the traffic lights.
 • 5. Why/ music/ very/ important/ is/ her/ to/ ?
  → ____________________________?
  Why is music very important to her?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
48 3.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm