Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 (Đề số 6)

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 03969. Thời gian: 35 phút. Đã có 2.037 bạn thử.

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 (Đề số 6) là tài liệu ôn thi hè hay dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Hi vọng Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 (Đề số 6) sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

I. Odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
II. Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence.
1. Is there a yard behind her house? No, there ...............
2. How ............. classrooms are there in your school?
3. My brother ......... his car on Sundays.
4. The toystore is ............ the bookstore and the drugstore.
5. What ........... Minh and Hung doing in the garden?
6. He ........... his face.
7. What ........ she do?
8. They are ................
9. We live ............. Hanoi.
10. We are ............. soccer.
Bắt đầu ngay
74 2.037