Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Giải Toán Tiếng Anh lớp 2 trên mạng có đáp án

Mã số: 05322. Đã có 962 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng bắt đầu được mở rộng cho khối học sinh lớp 2 từ năm học 2015 - 2016. Mời các em học sinh tham khảo bài test Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 trên trang VnDoc.com để thử sức mình với cuộc thi này và chuẩn bị cho kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2016 - 2017 nhé! Chúc các em làm bài tốt!

Các đề thi Violympic lớp 2 tương tự:

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.
Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án
Answer: 
(1) = ........; (2) = ........; (3) = ........; (4) = ........; (6) = .........; (8) = ......; (10) = .........; (11) = .......; (13) = ........; (16) = .........
Exam number 2: Cóc vàng tài ba
Question 1:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
In this picture, who is the tallest?

Question 2:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Fill the picture suitable in ?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Question 3:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Question 4:
đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Question 5:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
If Mai buys one apple and one orange then Mai have to pay ......$
Question 6:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
In this figure, how many triangles are there?
Question 7:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Question 8:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Question 9:
đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

How many minutes did the party last?
Answer: The party lasted ...... minutes.
Question 10:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)
Question 1:
To compare: 53 - 21 ......... 1 + 32
Fill in the blank with the suitable number
Question 2:
3dm + 6dm = ...... cm
Question 3:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 2

If A = 1; B = 7; C = 5 then D = ..........
Question 4:
70cm = ......... dm
Question 5:
Add: 3dm + 20cm = ........... dm
Question 6:
Add: 5dm + 7dm = .......... dm
Question 7:
Fill the suitable in the following blank 
34 + ....... = 56
Question 8:
Add: 15 + 29 = ..........
Question 9:
8dm = ......... cm
Question 10:
If your class, there are 54 students and there are 32 boy students. How many girl students are there in your class?
Answer:
There are .......... girl students.
Bắt đầu ngay
7 962