Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm học 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 2 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2015 - 2016.

Làm Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016 online

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

The value of k x 6 with k = 4 is ...........

Question 2:

The value of 32 : k with k = 4 is ............

Question 3:

Multiply: 5 x 7 = ...........

Question 4:

The value of m x 9 with m = 2 is ...............

Question 5:

Fill in the missing number:

35 - .....= 20

Question 6:

Fill in the missing number:

............... - 33 = 10

Question 7:

Find the value of x such that

x + 10 = 20

Answer: x = ...........

Question 8:

Find the value of x such that:

45 - x = 0

Answer: x = .............

Question 9:

Calculate:

3 x 4 + 5 = ......................

Question 10:

Fill in the missing number:

5 x ............. + 45 = 50

Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1: Which of the following number is odd number?

a. seven
b. ten
c. eight
d. two

Question 2: Mary has ten pencils and Mark has only one pencil. How many pencils do the children have in total?

Answer: The children have ......... pencils in total.

Question 3: Today is Thursday.. What day was yesterday?

a. Wednesday
b. Tuesday
c. Friday
d. Saturday

Question 4: The age of Mary's mother is 40 years old. How old is Mary if her mother's age is 5 times her age?

Answer: The age of Mary is .............

Question 5: Fill in the suitable number in the blank:

17 < 4 x ..... < 23

a. 6
b. 7
c. 5
d. 4

Exam number 3: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh

Answer:

(1)= .....; (2) = ......; (4) = .....; (5) = .....; (6) = .......; (7) = ........; (9) = .......; (10) = .......; (15) = ........; (16) = .......

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 24 Question 6: 43

Question 2: 8 Question 7: 10

Question 3: 35 Question 8: 45

Question 4: 18 Question 9: 17

Question 5: 15 Question 10: 1

Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1: a

Question 2: 11

Question 3: a

Question 4: 8

Question 5: c

Exam number 3: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

(1) = (11); (2) = (3); (4) = (14); (5) = (12); (6) = (8); (7) = (20); (9) = (17); (10) = (13); (15) = (19); (16) = (18)

Đánh giá bài viết
2 3.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm