Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS có đáp án

PHẦN I: CÂU HỎI KIỂM TRA NĂNG LỰC (THAM KHẢO)
Câu 1: a) Thông số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của B Giáo dục & Đào tạo ban hành
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông. Theo Chương
II của Thông tư số 30 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Vậy chuẩn nghề nghiệp
giáo viên trung học những tiêu chuẩn nào, mấy tiêu chí? Theo anh (chị) Chuẩn nào quan trọng
nhất? sao?
b) Nêu các nh vi giáo viên không được làm được quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT
trường phổ thông nhiều cấp học.
Trả lời:
a) Chuẩn nghề nghiệp GV trung học 6 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Tiêu chuẩn 2: ng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục.
Tiêu chuẩn 3: ng lực dạy học.
Tiêu chuẩn 4: ng lực giáo dục.
Tiêu chuẩn 5: ng lực hoạt động chính trị, hội.
Tiêu chuẩn 6: ng lực phát triển nghề nghiệp.
- Chuẩn quan trọng nhất: Chuẩn 1- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
GV thể nhiều cách trả lời nhưng phải đạt được các ý bản sau:
+ Như Bác H đã nói: “Có Đức không tài thì làm việc cũng khó. tài không đức thì
trở nên dụng”. Đối với người GV thì đạo đức nhà giáo điều rất quan trọng trong công tác giáo
dục con người.
+ Thầy giáo phải người Yêu nước, yêu ch nghĩa hội; chấp hành đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - hội; thực hiện nghĩa
vụ công dân.
+ "Nghề dạy học nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" nên đòi hỏi người thầy phải là
người cao quý đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.
+ mỗi thầy giáo một “Tấm gương ng về đạo đức …” cho học sinh noi theo. Bộ GD&ĐT đưa
vấn đề đạo đức lên hàng đầu.
+ “Tất c học sinh thân yêu”
b. Các hành vi giáo viên không được làm
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh đồng nghiệp.
2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của
học sinh.
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo
dục của Đảng Nhà nước Việt Nam.
4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động
giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.
6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.
Câu 2: a) Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học hiện nay một việc làm thường
xuyên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Anh (chị) hiểu như thế o giáo án điện tử bài giảng
điện tử ?
b) Để thiết kế bài giảng điện tử chất lượng hiệu quả, theo Anh (Chị) i soạn cần đạt những yêu
cầu ?
Trả lời:
a. Như thế nào là giáo án điện tử và bài giảng điện tử ?
- Giáo án điện tử:
+ Giáo án điện tử là bài soạn trên máy tính (giáo án “nền”) có kèm theo một bài giảng điện tử.
+ Giáo án nền (soạn trên máy tính): bao gồm toàn bộ các thành tố của quá trình dạy học (mục tiêu,
nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá), đồng thời phải đảm bảo
đầy đủ yêu cầu của bộ môn
- Bài giảng điện tử:
+ Bài giảng điện tử: chủ yếu chỉ gồm những nội dung dạy học được chọn lọc từ “giáo án nền” để
trình bày trên lớp bằng máy tính nhờ các phần mềm chuyên dụng với những hiệu ứng minh họa.
+ Bài giảng điện tử bài giảng dùng máy tính hỗ trợ, được thực hiện nhờ các phần mềm chuyên
dụng thể trình chiếu để thay thế cho bài giảng viết tay.
+ Bài giảng điện tử một bộ phận của giáo án điện tử, không bao gồm toàn bộ c thành t của quá
trình dạy học.
b. Những yêu cầu cần đạt của bài giảng điện tử
Yêu cầu
I. Thể hiện được mục tiêu bài giảng
- Về kiến thức
- Về kỷ năng
II. Thể hiện được nội dung kiến thức
- Đầy đủ, chính xác
- Thiết kế hệ thống, Nổi bật trọng tâm
III. Thể hiện được phương pháp
- Rèn luyện được kỹ ng cho học sinh
- Lựa chọn được hoạt động thích hợp thể hiện tính tích cực
- Đầy đủ 4 bước lên lớp: Bài cũ, Bài mới, Cũng cố, Hướng dẫn
IV. Kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin
1. Thể hiện silide theo hệ thống kiến thức. Các thông tin sự liên kết, dể thao tác, dể di chuyển
đến các slide, menu ..
2. Tổ chức kiến thức trên một silide hợp lý. Đảm bảo tính thẩm mỹ phạm (màu sắc, hiệu ứng
âm thanh, hình ảnh phù hợp, hấp dẫn (nhưng không phân tán sự chú ý của HS)
3. Giao diện nhất quán, cấu trúc đề mục bài giảng rõ ràng
4.Sử dụng các phần mềm hổ trợ phù hợp với đặc thù bộ môn. Kích thích, động viên các giác quan
của người học để ghi nhớ xử thông tin.
5. liệu phục vụ bài giảng phù hợp, vừa phải, đưa vào đúng lúc, hiệu quả
Câu 3: a) Để biên soạn một đề kiểm tra theo chuẩn KT-KN cần tuân thủ các bước nào ?
b) Anh chị hãy cho biết số lần kiểm tra đối với bộ môn Anh (chị) trực tiếp giảng dạy (Đúng chuyên
môn đào tạo bao gồm cả chủ đề tự chọn). Anh chị sẽ xử lí thế nào nếu 1 học sinh không đủ số
lần kiểm tra theo quy định trên?
c) Học sinh Nguyền Thị Thảo điểm trung bình các môn c năm như sau:
Toán Văn Hóa Sinh Địa Sử Anh CN GDCD MT ÂN TD
8,9 8,5 8,7 8,4 8,6 9,0 8,5 4,9 8,3 8,9 Đ Đ Đ
Anh chị hãy xếp loại học lực cho học sinh Nguyền Thị Thảo.
Trả lời:
a- Các bước biên soạn một đề kiểm tra theo chuẩn KT-KN
Bước 1. Xác định mục đích kiểm tra
+ Căn cứ o yêu cầu của việc kiểm tra
+ Căn cứ o chuẩn KTKN
+ Căn cứ o thực tế học tập của học sinh
Bước 2. Xác định hình thức kiểm tra
1. Đề kiểm tra tự luận;

Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS có đáp án

Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên THCS có đáp án bao gồm bộ đề thi khảo sát tự luận và trắc nghiệm giúp thầy cô có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá khảo sát năng lực giáo viên cấp THCS. Mời thầy cô cùng tham khảo và tải về bản chi tiết tại đây.

PHẦN I: CÂU HỎI KIỂM TRA NĂNG LỰC

Câu 1: a) Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Theo Chương II của Thông tư số 30 có Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Vậy chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có những tiêu chuẩn nào, có mấy tiêu chí? Theo anh (chị) Chuẩn nào là quan trọng nhất? Vì sao?

b) Nêu các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trả lời:

a) Chuẩn nghề nghiệp GV trung học có 6 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học.

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục.

Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội.

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp.

- Chuẩn quan trọng nhất: Chuẩn 1- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

GV có thể có nhiều cách trả lời nhưng phải đạt được các ý cơ bản sau:

+ Như Bác Hồ đã nói: "Có Đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì trở nên vô dụng". Đối với người GV thì đạo đức nhà giáo là điều rất quan trọng trong công tác giáo dục con người.

+ Thầy cô giáo phải là người Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

+ Vì "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" nên đòi hỏi người thầy phải là người cao quý có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.

+ Vì mỗi thầy cô giáo là một "Tấm gương sáng về đạo đức ..." cho học sinh noi theo. Bộ GD&ĐT đưa vấn đề đạo đức lên hàng đầu.

+ Vì "Tất cả vì học sinh thân yêu"

b. Các hành vi giáo viên không được làm

  1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.
  2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
  3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
  4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
  5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.
  6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Câu 2: a) Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học hiện nay là một việc làm thường xuyên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Anh (chị) hiểu như thế nào là giáo án điện tử và bài giảng điện tử?

b) Để thiết kế bài giảng điện tử có chất lượng và hiệu quả, theo Anh (Chị) bài soạn cần đạt những yêu cầu gì?

Trả lời:

a. Như thế nào là giáo án điện tử và bài giảng điện tử?

- Giáo án điện tử:

+ Giáo án điện tử là bài soạn trên máy tính (giáo án "nền") có kèm theo một bài giảng điện tử.

+ Giáo án nền (soạn trên máy tính): bao gồm toàn bộ các thành tố của quá trình dạy – học (mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá), đồng thời phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu của bộ môn

- Bài giảng điện tử:

+ Bài giảng điện tử: chủ yếu chỉ gồm những nội dung dạy – học được chọn lọc từ "giáo án nền" để trình bày trên lớp bằng máy tính – nhờ các phần mềm chuyên dụng với những hiệu ứng minh họa.

+ Bài giảng điện tử là bài giảng có dùng máy tính hỗ trợ, được thực hiện nhờ các phần mềm chuyên dụng và có thể trình chiếu để thay thế cho bài giảng viết tay.

+ Bài giảng điện tử là một bộ phận của giáo án điện tử, không bao gồm toàn bộ các thành tố của quá trình dạy – học.

Mời thầy cô cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
22 51.670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm