Thử thách với 20 từ tiếng Anh hay viết nhầm nhất

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Mã số: 01657. Thời gian: 10 phút. Đã có 1.735 bạn thử.

 Kiểm tra trình độ tiếng Anh - Kiểm tra trình độ Tiếng Anh miễn phí

Thử thách với 20 từ tiếng Anh hay viết nhầm nhất sau đây nhé. Rất nhiều cụm từ đơn giản mà có khi bạn lại viết sai lỗi chính tả đấy. Đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn sẽ được kiểm tra kết quả sau khi nộp bài.

Can you correctly spell the top 20 misspelled words:
Câu 1. He has a ________ sense of humor.
Câu 2. I like to have Chinese food ________.
Câu 3. Sally ________ met with our clients this morning.
Câu 4. If you ________ too many words, you won't get a good score.
Câu 5. She will ________ come home this weekend.
Câu 6. My son thought my jokes were too ________.
Câu 7. She made the announcement ________.
Câu 8. Everyone thought they would ________ after that incident.
Câu 9. Silver first came into use on a substantial scale during the 3rd ___________ BC.
Câu 10. Old ​houses need a lot of ___________. -
Câu 11. Here wasn't enough ​space to ________ the ​files.
Câu 12. All I ​want is some ___________ that his ​behaviour is ​unreasonable.
Câu 13. The ​children had an _______ about what ​game to ​play.
Câu 14. Players must make a _________ to ​play for a ​full ​season.
Câu 15. The ​general ____________ in the ​office is that he can't do his ​job.
Câu 16. Expenses like ​office ​phone ​bills are ​tax-___________.
Câu 17. It's very ​easy to ​become _________ on ​sleeping ​pills.
Câu 18. Many ​people ​question the ________ of ​God.
Câu 19. The squadron’s task was to ________ the retreating enemy forces.
Câu 20. That is not, in my ___________, the end of the matter.
Bắt đầu ngay
20 1.735