Tổng hợp bài tập kiểm tra phát âm tiếng Anh

Bài tập Ngữ âm Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 00024. Thời gian: 45 phút. Đã có 1.682 bạn thử.

Ngữ âm Tiếng Anh - Phonetics

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập chuyên đề Phát âm trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra trình độ Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại quy tác phát âm Tiếng Anh hiệu quả. 

Circle one word whose underlined part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C and D.

1.    

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Bắt đầu ngay
18 1.682