Tiếng Anh Giao tiếp văn phòng Lesson 4: Thảo luận công việc

Tiếng Anh Giao tiếp văn phòng Lesson 4: Thảo luận công việc

Trong số các tình huống tiếng anh giao tiếp hàng ngày, có lẽ không có tình huống nào quen thuộc với những người đi làm hơn là các cuộc thảo luận công việc. Các mẫu câu thường dùng trong việc bàn luận dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện mình tốt hơn rất nhiều.

Tiếng Anh Giao tiếp văn phòng Lesson 1: Hẹn gặp

Tiếng Anh Giao tiếp văn phòng Lesson 2: Chào hỏi

Tiếng Anh Giao tiếp văn phòng Lesson 3: Lưu hồ sơ

Thảo luận về công việc nơi công sở bắng Tiếng Anh

31/ Let's get down to the business, shall we?

Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

32/ We'd like to discuss the price you quoted.

Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.

33/ There's something I'd like to talk to you.

Có vài điều tôi muốn nói với ông.

34/ Ms.Green, may I talk to you for a minute?

Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?

35/ I just received your report on the new project. I'm sorry, but it's not what I want.

Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.

36/ We need more facts and more concrete informations.

Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.

37/ I'm here to talk about importing children's clothing.

Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.

38/ I've been hoping to establish business relationship with your company.

Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.

39/ Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.

Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.

40 We shall go on with our discussion in detail tomorrow.

Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.

Đánh giá bài viết
1 1.107
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm