Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

33 6.778

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải dưới đây với cấu trúc đề thi và các dạng bài ra sát với nội dung chương trình học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập và làm quen với các dạng đề khác nhau. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ 1

I. Fill a word into each gap, using the words in the box. (2 ms)

lunch

tea

dinner

hair

Every day I get up at half past six. First I go to the kitchen and have a cup of (1)_________ and toast for breakfast. Then I go to the bathroom and clean my teeth. After that, I get dressed and brush my (2)_________. At half past seven I go to work. I arrive at work at ten to eight. At twelve o'clock I have (3)_________ and at four o'clock I go home. At seven o'clock I have (4)_________ with my family and then we watch TV. At a quarter past eleven I go to bed.

II. Choose one word that has different sound in underlined part from others. (1 m)

1. A. eye

B. leg

C. lettuce

D. red

2. A. nose

B. soda

C. coffee

D. potato

3. A. fish

B. tied

C. thin

D. finger

4. A. mouth

B. round

C. routine

D. mountain

III. Match a phrase word in column A with a suitable word in column B. (1 m)

A

B

Answers

1. a bar of

2. a tube of

3. a bowl of

4. a dozen

a. toothpaste

b. oranges

c. soap

d. noodles

1._______

2._______

3._______

4._______

IV. Choose the best answer. (2 ms)

1. They want _______ milk.

A. a

B. any

C. some

2. My sisters are _______ meal in the kitchen.

A. cooking

B. cooks

C. cook

3. What is there _______ drink?

A. to

B. for

C. at

4. _______ oranges does your mother need?

A. How can

B. How many

C. How much

5. How much _______ the bowl of noodles?

A. am

B. is

C. are

6. My brother _______ up late at night.

A. staying

B. stay

C. doesn’t stay

7. What _______ you like for breakfast? - I’d like a sandwich and some milk.

A. would

B. do

C. are

8. Hoa has _______ oval face.

A. a

B. an

C. the

V. Read the passage, then answer the following questions. (2 ms)

Miss Hoa is a singer. She is twenty-six years old. She is very beautiful. She has an oval face with round eyes and full lips. She has long black hair and a small nose. Her favorite food is fish and her favorite drink is orange juice.

1. What does she do?

…………………………………………………

2. How old is she?

…………………………………………………

3. Is she very beautiful?

…………………………………………………

4. Does she have a round face or an oval face?

……………………………….........................

5. What color is her hair?

…………………………………………………

6. Does she have a big nose?

………………………………………………

7. What is her favorite food?

…………………………………………………

8. What is her favorite drink?

…………………………………………………

VI. Make questions for the underlined parts in the sentences. (2 ms)

1. He would like some coffee.

………………………………………………………………………..……………………?

2. They feel hungry now.

..…………………………………………………………………………………………....?

3. I want five kilos of rice.

…………………………………………………..………………………………………….?

4. An ice-cream is two thousand dong.

……………………………………………..…………………………………….................?

-------------

Trên đây là Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh. Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể luyện tập với đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
33 6.778
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm