Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải dưới đây với cấu trúc đề thi và các dạng bài ra sát với nội dung chương trình học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập và làm quen với các dạng đề khác nhau. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 7, 8 , 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 MỚI

ĐỀ 1

I. Fill a word into each gap, using the words in the box. (2 ms)

lunch

tea

dinner

hair

Every day I get up at half past six. First I go to the kitchen and have a cup of (1)_________ and toast for breakfast. Then I go to the bathroom and clean my teeth. After that, I get dressed and brush my (2)_________. At half past seven I go to work. I arrive at work at ten to eight. At twelve o'clock I have (3)_________ and at four o'clock I go home. At seven o'clock I have (4)_________ with my family and then we watch TV. At a quarter past eleven I go to bed.

Đáp án

1. tea

2. hair

3. lunch

4. dinner

II. Choose one word that has different sound in underlined part from others. (1 m)

1. A. eye

B. leg

C. lettuce

D. red

2. A. nose

B. soda

C. coffee

D. potato

3. A. fish

B. tied

C. thin

D. finger

4. A. mouth

B. round

C. routine

D. mountain

Đáp án

1. A

2. C

3. B

4. C

III. Match a phrase word in column A with a suitable word in column B. (1 m)

A

B

Answers

1. a bar of

2. a tube of

3. a bowl of

4. a dozen

a. toothpaste

b. oranges

c. soap

d. noodles

1._______

2._______

3._______

4._______

Đáp án

1. C

2. A

3. D

4. B

IV. Choose the best answer. (2 ms)

1. They want _______ milk.

A. a

B. any

C. some

2. My sisters are _______ meal in the kitchen.

A. cooking

B. cooks

C. cook

3. What is there _______ drink?

A. to

B. for

C. at

4. _______ oranges does your mother need?

A. How can

B. How many

C. How much

5. How much _______ the bowl of noodles?

A. am

B. is

C. are

6. My brother _______ up late at night.

A. staying

B. stay

C. doesn’t stay

7. What _______ you like for breakfast? - I’d like a sandwich and some milk.

A. would

B. do

C. are

8. Hoa has _______ oval face.

A. a

B. an

C. the

Đáp án

1. C

2. A

3. B

4. B

5. B

6. C

7. A

8. B

V. Read the passage, then answer the following questions. (2 ms)

Miss Hoa is a singer. She is twenty-six years old. She is very beautiful. She has an oval face with round eyes and full lips. She has long black hair and a small nose. Her favorite food is fish and her favorite drink is orange juice.

1. What does she do?

…………………………………………………

2. How old is she?

…………………………………………………

3. Is she very beautiful?

…………………………………………………

4. Does she have a round face or an oval face?

……………………………….........................

5. What color is her hair?

…………………………………………………

6. Does she have a big nose?

………………………………………………

7. What is her favorite food?

…………………………………………………

8. What is her favorite drink?

…………………………………………………

Đáp án

1. She is a singer

2. She is twenty-six years old

3. Yes, she is

4. She has an oval face

5. She has long black hair

6. No, she doesn’t

7. Her favorite food is fish

8. Her favorite drink is orange juice

VI. Make questions for the underlined parts in the sentences. (2 ms)

1. He would like some coffee.

………………………………………………………………………..……………………?

2. They feel hungry now.

..…………………………………………………………………………………………....?

3. I want five kilos of rice.

…………………………………………………..………………………………………….?

4. An ice-cream is two thousand dong.

……………………………………………..…………………………………….................?

Đáp án

1. What would you like to drink?

2. How do they feel now?

3. How many rice do you want?

4. How much does an ice-cream cost?

ĐỀ 2

I. Which one is different

1. a. hand b. fat c. can d. bar
2. a. purple b. blue c. full d. fruit

Đáp án

1. D

2. A

II. Multiple choice

1. Nam doesn’t want ……coffee . (a/ some/ any)

2. His father is waiting …..a bus . (on/ to/ for)

3. …….I help you? (Do/ Can/ Have)

4. She needs ……of beef . (200 grams/ a tube/ a dozen)

5. ……color is your hair? (Which/ What/ Where)

6. How ……water do you want? (often/ much/ many)

7. What about ……by bike? (travelling/ to travel/ travel)

8. What’s your favorite …., Mai? – I like fish . (drinks/ food/ meat)

Đáp án

1. any

2. for

3. Can

4. 200 grams

5. What

6. much

7. travelling

8. food

III . Supply the correct form of the verbs

1. Mai (go) ……………….………..to bed at 10 pm every night .

2. They (not watch) ……………………………………TV now .

Đáp án

1. goes

2. aren’t watching

C. READING

I. Read the passage carefully and fill in the missing words:

Miss Trinh is a singer . She is small (1)…………… thin. She has long black hair and (2) ……….. oval face. She (2)………… black eyes , a small nose and full lips . She (4) ……….…. young and beautiful.

Đáp án

1. and

2. an

3. has

4. is

II. Read the passage carefully and do as directed:

Today is Sunday. Mrs. Brown goes to the market in the morning. She needs many things. First, wants some meat, one kilo of fish and five hundred grams of beef. Then, she wants some vegetables. She needs three cans of peas and one kilo of tomatoes. Finally, she wants two cans of beer and four bottles of mineral water. She goes home by taxi.

Chọn đúng (T) hay sai (F): (1.0m)

1. She wants some meat and some vegetables.

2. She wants a half of kilo of beef.

Đáp án

1. T

2. T

Trả lời những câu hỏi sau: (1.0m)

1. How much fish does she want? ….…………………………………………………………

2. Does she need one kilo of tomatoes? ………………………………………………………

Đáp án

1. She wants one kilo of fish

2. Yes, she does

D. WRITING

Rewrite the following sentences as directed

1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water. (Sắp xếp lại câu hoàn chỉnh)

->…………………………………………………………………

2. A cake is 5.000d. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

->…………………………………………………………………

3. My sister has long hair . (Đổi sang câu phủ định)

->…………………………………………………………………

4. They go to school ……..………..Monday. (Điền giới từ thích hợp)

5. Her chair is old . (Đổi sang dạng số nhiều)

->…………………………………………………………………

6. Do you like English? (Trả lời câu hỏi về chính bản thân mình)

->…………………………………………………………………

7. Strong #……………………… (Viết từ trái nghĩa)

8. Tôi thích ăn bánh mỳ và uống sữa vào bữa sáng . (Dịch sang Tiếng Anh)

->…………………………………………………………………

Đáp án

1. Tom and Mary want two glasses of water

2. How much is a cake?

3. My sister doesn’t have long hair

4. on

5. Her chairs are old

6. Yes, I do

7. Weak

8. I like eating bread and drinking milk at breakfast

Trên đây là Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh. Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể luyện tập với đề thi giữa kì 2 lớp 6đề thi học kì 2 lớp 6. Chúc các bạn thi tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
54 15.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm