Viết về một thứ quan trọng đối với bạn bằng Tiếng Anh

Viết về một thứ quan trọng đối với bạn bằng Tiếng Anh

Người học luôn gặp khó khăn trong việc viết luận tiếng Anh. Trên thực tế, để viết được một bài luận tiếng Anh không khó, tuy nhiên để viết hay, đúng, mạch lạc và có liên kết thì đòi hỏi người học phải trau dồi rất nhiều. Hãy tham khảo ngay những bài luận mẫu mà VnDoc.com cung cấp cho các bạn nhé.

Mẫu đoạn văn Tiếng Anh theo các chủ đề cho trước

10 bài luận TOEFL hay

Bài mẫu

Cell phone, You are the one of the most important things in my life. You keep me in touch with my family and friends. Even if I don't want to text I can always call or go on the internet to contact my friends that don't have a cell phone. Cell phone, you are a wonderful thing to have because you can help me when I am lost.

Cell phone, bạn là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Bạn giúp tôi giữ liên lạc với gia đình và bạn bè. Ngay cả khi tôi không muốn nhắn tin tôi luôn luôn có thể gọi điện hoặc truy cập vào mạng internet để liên hệ với bạn bè nào không có điện thoại. Cell phone, có bạn là một điều tuyệt vời bởi vì bạn có thể giúp tôi khi tôi mất phương hướng.

Viết về một thứ quan trọng đối với bạn bằng Tiếng Anh

Everytimes i have a free time, i can play games with you or listen to music, read news, even i can learn everything on the internet via yours.

Mỗi khi tôi có thời gian rãnh, tôi có thể chơi những trò chơi với bạn hoặc nghe nhạc, đọc báo, thậm chí tôi có thể học mọi thứ trên internet thông qua bạn.

I would never ask you to change better. However, if you do, I would like a version of you that looks better and are more thin, enough for my hands. I want you to become an iphone 6. I would like you gold or white.

Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn phải thay đổi khá hơn. Tuy nhiên, nếu xảy ra, tôi thích một phiên bản trông thật đẹp và mỏng hơn, vừa vẹn cho tay tôi. Tôi thích bạn là một chiếc iphone 6, tôi sẽ thích bạn màu vàng hoặc trắng

I can't go one day without you, contacting my friends and family is so important to me. I can text or call anyone, anywhere when I have you in my hands. Cell phone, without you, I would sit at home waiting for the phone to ring, or even go into my room and look for someone I want to call. With you I can have my plans, contacts and information all in one thing and not lose anything. I just want to say, I am so thankful to have you.

Tôi không thể đi một ngày mà không có bạn, việc liên lạc với bạn bè và gia đình là rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể nhắn tin hoặc gọi bất cứ ai, bất cứ nơi đâu khi mà tôi có bạn ở trong tay. Cell phone, nếu không có bạn, tôi sẽ ngồi ở nhà chờ điện thoại reo, hay thậm chí đi vào phòng của tôi và tìm kiếm một người nào đó tôi muốn gọi. Với bạn tôi có thể lên kế hoạch, danh bạ và tất cả thông tin gói gọn trong 1 thứ mà tôi không mất bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi rất biết ơn khi có được bạn.

Đánh giá bài viết
1 3.995
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm