Ngọc Mỹ Nguyễn Tiếng Anh

Without this treatment, the patient would have died

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

1. 

Without this treatment the patient would have died.

A. If it hadn’t been for this treatment, the patient would have died.

B. Unless the patient hadn’t had this treatment, he would have died.

C. Had not the patient had this treatment, he would have died.

D. But for the patient had had this treatment, he would have died.

5
5 Câu trả lời
 • Trần Thị Mỹ Lệ
  Trần Thị Mỹ Lệ

  Đáp án đúng: A

  Giải thích:

  Without + N, S + would have VPII = If it hadn’t been for + N, S + would have VPII

  Tạm dịch: Nếu không có phương pháp chữa trị này thì người bệnh nhân sẽ chết.

  A. Nếu không có phương pháp chữa trị này thì người bệnh nhân sẽ chết.

  B. Trừ khi không có phương pháp chữa trị này, người bệnh nhân sẽ chết (Trong vế của câu điều kiện có “unless” thì không sử dụng thể phủ định)

  C. Nếu người bệnh nhân không có phương pháp chữa trị này, anh ta sẽ chết (sai ở động từ “have”, cần sử dụng động từ “get/receive” thì câu sẽ đúng)

  D. Nếu không nhờ có người bệnh nhân có phương pháp chữa trị này, anh ta sẽ chết (sai vì “But for” + N)

  Trả lời hay
  28 Trả lời 26/03/22
 • Bảo Duyên
  Bảo Duyên

  a

  Trả lời hay
  1 Trả lời 20:41 26/04
 • Dong Tran
  Dong Tran

  Câu trả lời đúng là a

  Trả lời hay
  1 Trả lời 21:28 27/04
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  a

  Trả lời hay
  1 Trả lời 20:50 06/05
 • Loan Huân Nguyễn
  Loan Huân Nguyễn

  Úi 

  0 Trả lời 21:30 06/04

Tiếng Anh

Xem thêm